Rozpoczęły się Dni Seniora w Kędzierzynie-Koźlu

Wczo­raj eme­ry­ci ode­bra­li sym­bo­licz­ne klu­cze do bram mia­sta. Dziś zaba­wa tanecz­na.

Klu­cze do bram Kędzie­rzy­na-Koź­la pod­czas uro­czy­stej sesji Miej­skiej Rady Senio­rów prze­ka­za­ła im pre­zy­dent mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska.

- Sesja zain­au­gu­ro­wa­ła tego­rocz­ne obcho­dy XII Dni Senio­ra w naszym mie­ście — infor­mu­je Piotr Pęka­la, rzecz­nik pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la. — Pod­czas tych dni będą mogli wziąć udział w róż­nych wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Miej­ski Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej oraz Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Dziś (śro­da) zapla­no­wa­no zaba­wę tanecz­ną, któ­ra roz­pocz­nie się o 16.00 w klu­bie Acro­po­lis w Pokrzyw­ni­cy. W czwar­tek na akwe­nie Dębo­wa Wie­lo­po­ko­le­nio­wy Dzień Aktyw­no­ści Fizycz­nej. Począ­tek o 11.00. W pią­tek o tej samej godzi­nie roz­pocz­nie się kon­cert Toma­sza Stoc­kin­ge­ra i Ste­fa­na Gąsie­ni­cy pt. “Już mnie nie zapo­mnisz”. Wej­ściów­ki dys­try­bu­owa­ne są bez­płat­nie, samo wyda­rze­nie odbę­dzie się w MOK Che­mik.

Na zakoń­cze­nie Dni Senio­ra w DK Koź­le w pią­tek o 17.00 wer­ni­saż pt. “Mię­dzy kolo­rem a for­mą”. Zoba­czyć będzie moż­na wysta­wę obra­zów sek­cji malar­skiej Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting