Piłkarze i piłkarki “dziewiątki” z sukcesami na Igrzyskach Dzieci

Mło­dzi fut­bo­li­ści dobrze zapre­zen­to­wa­li się pod­czas roz­gry­wek powia­to­wych.

W ponie­dzia­łek (6.05) odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu w Mini Pił­ce Noż­nej dziew­cząt w ramach Igrzysk Dzie­ci (r. 2006 i mł.). Uczen­ni­ce PSP nr 9 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu roz­po­czę­ły tur­niej od zwy­cięstw gru­po­wych 3 – 0 z Solar­nią i 8 – 1 z Landz­mie­rzem. W pół­fi­na­le po zacię­tym meczu poko­na­ły 1 – 0 Reń­ską Wieś (po golu samo­bój­czym). W fina­le po raz kolej­ny zwy­cię­ży­ły Solar­nię 3 – 0. “Dzie­wiąt­ka” zosta­ła mistrzem powia­tu i w nagro­dę w pią­tek będzie gospo­da­rzem pół­fi­na­łu woje­wódz­kie­go.

Skład zwy­cię­skiej dru­ży­ny: Emi­lia Sza­far­czyk, Aga­ta Dłu­gosz, Julia Haider, Nata­lia Łuka­sik, Nata­lia Maty­ja­sek, Wik­to­ria Bania, Kin­ga Celi, Zofia Jarem­ko, Julia Kosie­wicz, Wik­to­ria Przy­mu­sza­ła.

Z kolei we wto­rek (7.05) repre­zen­tan­ci “dzie­wiąt­ki” wzię­li udział w dwóch tur­nie­jach pił­kar­skich. Naj­pierw ucznio­wie (r.2006 i mł.) wygra­li po zacię­tym tur­nie­ju Mistrzo­stwa Powia­tu w swo­jej kate­go­rii, zwy­cię­ża­jąc we wszyst­kich czte­rech meczach tur­nie­ju (kolej­no z Landz­mie­rzem 3 – 0, z Mech­ni­cą 2 – 1, z PSP12 1 – 0 i z Solar­nią 7 – 1). Dzię­ki tym wyni­kom, podob­nie jak ich rówie­śnicz­ki, awan­so­wa­li do pół­fi­na­łu woje­wódz­kie­go, któ­re­go będą gospo­da­rzem. Zawo­dy odbę­dą się we wto­rek (14.05) od godz. 10.00 na pobli­skim Orli­ku (ul.9 maja).

Skład PSP9: Tomasz Godu­la, Fran­ci­szek Kur­piń­ski, Bar­tosz Zię­cik, Adam Rydzew­ski, Dawid Łuka­sik, Bar­tło­miej Seku­ła, Tymon Katlik, Oskar Liszok, Michał Komor. Tre­ner Krzysz­tof Hań­cza

W tym samym cza­sie star­sze repre­zen­tant­ki “dzie­wiąt­ki” (r. 2003 – 5) wzię­ły udział w Mistrzo­stwach Mia­sta. Co praw­da prze­gra­ły swój jedy­ny mecz w tur­nie­ju 1 – 4 z gim­na­zja­list­ka­mi z PG5, ale z powo­du absen­cji innych dru­żyn awan­so­wa­ły z dru­gie­go miej­sca do zawo­dów powia­to­wych, któ­re roze­gra­ne zosta­ną w czwar­tek (8.05) od godz. 10.00 na boisku PSP19.

Skład PSP9: Oli­wia Meinert, Klau­dia Andru­szek, Mar­ta Gaj­dek, Oli­wia Bere­zow­ska, Niko­la Par­ty­ka, Vic­to­ria Kiel­bas­sa, Moni­ka Fuda­li, Oli­wia Bin­kow­ska, Oli­wia Ostrow­ska. Tre­ner Filip Zasa­dow­ski

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting