Przebiegnij dychę na 70-lecie Azotów!

Trwa­ją zapi­sy do VI edy­cji Bie­gu Azo­to­we­go, któ­ry odbę­dzie się w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu już 9 czerw­ca. Może i Ty zmie­rzysz się z dystan­sem?

Do udzia­łu w tej impre­zie, będą­cej czę­ścią obcho­dów tego­rocz­ne­go Dnia Che­mi­ka w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, ser­decz­nie zapra­sza­ją orga­ni­za­to­rzy – zarząd i pra­cow­ni­cy Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Tego­rocz­ny Bieg Azo­to­wy, tra­dy­cyj­nie, odbę­dzie się na dystan­sie 10 km i podzie­lo­ny zosta­nie na kate­go­rie: open, wie­ko­we oraz pra­cow­ni­czą – dedy­ko­wa­ną oso­bom zatrud­nio­nym w spół­ce i gru­pie kapi­ta­ło­wej, będą­cej gospo­da­rzem zawo­dów. Tra­sa bie­gu uzy­ska­ła atest Pol­skie­go Związ­ku Lek­kiej Atle­ty­ki (PZLA).

Tego­rocz­na edy­cja Bie­gu Azo­to­we­go jest wyjąt­ko­wa, gdyż wpi­su­je się w obcho­dy 70-lecia Gru­py Azo­ty ZAK S.A. i obcho­dy Dni Che­mi­ka Gru­py Azo­ty, reali­zo­wa­ne w jej głów­nych spół­kach.
Z klu­czo­wych infor­ma­cji dla poten­cjal­nych uczest­ni­ków Bie­gu Azo­to­we­go war­to pod­kre­ślić, że udział w zawo­dach jest bez­płat­ny.

Pierw­sza edy­cja Bie­gu Azo­to­we­go odby­ła się tak­że w związ­ku z jubi­le­uszem ist­nie­nia Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Mia­ła miej­sce w roku 2013, gdy Spół­ka świę­to­wa­ła swo­je 65-lecie. Ini­cja­ty­wa od razu spo­tka­ła się z zain­te­re­so­wa­niem miło­śni­ków spor­tu i rekre­acji, toteż w kolej­nych latach Bieg Azo­to­wy wpi­sał się na sta­łe w kalen­darz wyda­rzeń spor­to­wych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, a jego sła­wa, licz­ba uczest­ni­ków oraz ran­ga sys­te­ma­tycz­nie rośnie.

Dotych­czas do star­tu w Bie­gu Azo­to­wym 2018 zgło­si­ło się ponad 160 osób, zapi­sy wciąż jed­nak trwa­ją. Dla­te­go wszy­scy miło­śni­cy czyn­ne­go wypo­czyn­ku, chcą­cy zmie­rzyć się z rywa­la­mi lub po pro­stu z dystan­sem dzie­się­ciu kilo­me­trów, są mile widzia­ni. Zgło­sze­nia do udzia­łu w VI Bie­gu Azo­to­wym moż­na doko­nać wypeł­nia­jąc sto­sow­ny for­mu­larz na stro­nie inter­ne­to­wej Datasport.pl.
Start bie­gu zapla­no­wa­no na sobo­tę 9 czerw­ca 2018 o godz. 11:00 pod halą wido­wi­sko­wo-spor­to­wą Azo­ty przy ul. Mosto­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting