Pijany kierowca ściął znak i uderzył w budynek. Zatrzymał go policjant po służbie

32-latek z Kędzie­rzy­na-Koź­la miał 2,5 pro­mi­la. Nie posia­dał w ogó­le upraw­nień do kie­ro­wa­nia pojaz­dem.

Por­tal tygo­dnik 7dni już kil­ka razy zwra­cał uwa­gę, że pija­ni kie­row­cy to pla­ga. Na szczę­ście coraz czę­ściej uda­je się zła­pać i przy­kład­nie uka­rać nie­od­po­wie­dzial­nych kie­row­ców.
Do ostat­nie­go takie­go zda­rze­nia doszło 24 maja, oko­ło godzi­ny 23:00. Tej nocy, komi­sarz Ire­ne­usz Fedo­ro­wicz z Wydzia­łu Pre­wen­cji Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu, usły­szał pisk opon i odgłos ude­rze­nia.

Gdy wyj­rzał przez okno zoba­czył oso­bo­we­go fia­ta, któ­ry ściął znak i ude­rzył w budy­nek. Kie­row­ca pojaz­du jak i jego pasa­żer w pośpie­chu zbie­ra­li roz­sy­pa­ne czę­ści z samo­cho­du i pró­bo­wa­li odje­chać.

Wte­dy komi­sarz Fede­ro­wicz natych­miast zare­ago­wał. Funk­cjo­na­riusz dobiegł na miej­sce i unie­moż­li­wił męż­czy­znom dal­szą jaz­dę. O całym zda­rze­niu powia­do­mił tak­że dyżur­ne­go Poli­cji. Następ­nie usta­lił świad­ków zda­rze­nia. Bada­nie alko­ma­tem poka­za­ło, że 32-let­ni kie­row­ca miał w orga­ni­zmie bli­sko 2,5 pro­mi­la alko­ho­lu, a jego 37- let­ni pasa­żer ponad 1, 5 pro­mi­la.

Dodat­ko­wo mun­du­ro­wi usta­li­li, że 32-latek nigdy nie posia­dał upraw­nień do kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi. Teraz za swo­je czy­ny odpo­wie przed sądem. Teraz za pro­wa­dze­nie pojaz­du w sta­nie nie­trzeź­wo­ści gro­zi mu kara nawet do 2 lat wię­zie­nia.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting