Pożar na terenie Zakładów Azotowych

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych na tere­nie Zakła­dów doszło do duże­go poża­ru.

Kłę­by dymu widzia­ne są z wie­lu kilo­me­trów. Do poża­ru doszło w wyni­ku zapa­le­nia się tra­wy od któ­rej zajął się zbior­nik z mate­ria­ła­mi ropo­po­chod­ny­mi. Według nie­po­twier­dzo­nych jesz­cze infor­ma­cji ogień poja­wił się na tere­nie oczysz­czal­ni ście­ków. Pożar został już opa­no­wa­ny, a palą­cy się zbior­nik został odizo­lo­wa­ny od sąsia­du­ją­cych insta­la­cji.
Do akcji ratun­ko­wej zaan­ga­żo­wa­no samo­lo­ty.

Dro­ma­de­ry bio­rą udział w akcji gaśni­czej na tere­nie zakła­dów Gru­py Azo­ty ZAK SA.

Tysią­ce miesz­kań­ców z nie­po­ko­jem obser­wu­ją uno­szą­cy się nad mia­stem dym.

Na razie nie ma infor­ma­cji o oso­bach poszko­do­wa­nych i ran­nych. Na miej­scu cały czas pra­cu­ją służ­by.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting