Pokazali, że mają głowę do chemii

W Zespo­le Szkół nr 3 w Sła­wię­ci­cach roze­gra­no ósmą edy­cję Kon­kur­su „Che­micz­na Gło­wa”, w któ­rym rywa­li­zo­wa­ła mło­dzież szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zja­li­ści.

Patro­nem rywa­li­za­cji, w któ­rej wzię­ło udział kil­ku­dzie­się­ciu mło­dych fascy­na­tów che­mii, i fun­da­to­rem nagród dla lau­re­atów była Gru­pa Azo­ty ZAK S. A.

– Współ­pra­cu­je­my z Zespo­łem Szkół nr 3 już od lat i jest to dla nas bar­dzo waż­ne part­ner­stwo, któ­re ma cha­rak­ter dwu­wy­mia­ro­wy – pod­kre­śla Artur Kamiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. – Z jed­nej stro­ny doty­czy współ­pra­cy w orga­ni­za­cji corocz­ne­go kon­kur­su „Che­micz­na Gło­wa” i fun­do­wa­niu nagród dla star­tu­ją­cych w nim uczniów gim­na­zjów oraz zastę­pu­ją­cych je suk­ce­syw­nie szkół pod­sta­wo­wych. Nato­miast dru­gi wymiar doty­czy już stric­te dzia­ła­ją­cej od 2012 roku kla­sie che­micz­nej, któ­rej patro­nu­je­my. Pro­pa­gu­je­my w ten spo­sób naukę che­mii wśród mło­dzie­ży.

– Udział tak wie­lu szkół, rów­nież spo­za Kędzie­rzy­na-Koź­la, utwier­dza nas w prze­ko­na­niu, że war­to wspie­rać takie ini­cja­ty­wy. To rów­nież dowód na to, że nasze mia­sto jest mia­stem che­mii nie tyl­ko ze wzglę­du na dzia­ła­nie dużych przed­się­biorstw, ale rów­nież edu­ka­cję che­micz­ną, któ­ra dzię­ki wysił­kom uczniów i kadry nauko­wej jest na bar­dzo wyso­kim pozio­mie – pod­kre­ślił Artur Kamiń­ski

Rywa­li­za­cja skła­da­ła się z czę­ści teo­re­tycz­nej pole­ga­ją­cej na roz­wią­zy­wa­niu zadań oraz prak­tycz­nej, w trak­cie któ­rej uczest­ni­cy prze­pro­wa­dza­li doświad­cze­nia.

– Zma­ga­nia są dwu­eta­po­we – ucznio­wie mogą wyka­zać się wie­dzą teo­re­tycz­ną, jak i umie­jęt­no­ścia­mi prak­tycz­ny­mi w labo­ra­to­rium. To war­tość i wyróż­nik nasze­go kon­kur­su. Aby dobrze przy­go­to­wać się do rywa­li­za­cji, ucznio­wie w swo­ich szko­łach razem z nauczy­cie­la­mi muszą prak­ty­ko­wać czyn­no­ści labo­ra­to­ryj­ne, a wte­dy naj­ła­twiej zła­pać bak­cy­la che­mii. Oczy­wi­ście zapra­sza­my do nauki w naszej szko­le i kla­sie che­micz­nej – mówi Adam Kania, dyrek­tor Zespo­łu Szkół nr 3.

Lista lau­re­atów VIII Kon­kur­su „Che­micz­na Gło­wa”:

I miej­sce – Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu
Skład dru­ży­ny: Mał­go­rza­ta Łota­re­wicz, Mar­ty­na Maler­czyk, Jakub Zio­ber

II miej­sce – Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 19 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu
Skład dru­ży­ny: Alek­san­dra Zawad­ka, Kamil Salich, Adam Dzie­dzic

III miej­sce – Publicz­ne Gim­na­zjum w Zdzie­szo­wi­cach
Skład dru­ży­ny: Anna Gaw­lit­za,
Nina Ole­śnie­wicz, Michał Jen­drusch

IV miej­sce – Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Jemiel­ni­cy
Skład dru­ży­ny: Jacek Krup­nik,
Jan Hel­l­mann, Mate­usz Gola

V miej­sce – Szko­ła Pod­sta­wo­wa
Nr 3 w Nysie
Skład dru­ży­ny: Jakub Kret,
Miłosz Małec­ki, Michał Zby­lut

Wyni­ki – część pisem­na

I miej­sce – Jacek Krup­nik – Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Jemiel­ni­cy

II miej­sce – Jakub Zio­ber – Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12
w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

III miej­sce – Pau­li­na Kon­ko­lew­ska – Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 6
w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

Wyni­ki – dru­ży­ny kibi­ców

I miej­sce – Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 19 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

II miej­sce – Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 6 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

III miej­sce – Publicz­ne Gim­na­zjum w Zdzie­szo­wi­cach

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting