Zielone światło dla nowej przeprawy

Wła­dze woje­wódz­twa opol­skie­go wspar­ły budo­wę esta­ka­dy pomię­dzy Śród­mie­ściem a osie­dlem Pogo­rze­lec.

Poin­for­mo­wał o tym Robert Węgrzyn, kędzie­rzyń­ski rad­ny sej­mi­ku woj. opol­skie­go. To wła­śnie on jest ini­cja­to­rem tej inwe­sty­cji, któ­rej kosz­ty sza­cu­je się na nie­ca­łe 100 milio­nów zło­tych.

– Zarząd Woje­wódz­twa Opol­skie­go poparł ini­cja­ty­wę trze­ciej prze­pra­wy mosto­wej w Kędzierzynie-Koźlu.(połączenia Al. Lisa i Al. Par­ty­zan­tów wraz z wia­duk­tem). Pismo któ­re dzi­siaj otrzy­ma­łem wska­zu­je na peł­ne popar­cie władz woje­wódz­kich, tego jak­że waż­ne­go z punk­tu widze­nia popra­wy komu­ni­ka­cji przed­się­wzię­cia – pod­kre­ślił.

Czło­nek zarzą­du woje­wódz­twa Szy­mon Ogła­za napi­sał w ofi­cjal­nym sta­no­wi­sku, że inwe­sty­cja wpły­nie na popra­wę bez­pie­czeń­stwa. Wcze­śniej wstęp­nie pomysł popar­ły wła­dze powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Wciąż nie wia­do­mo jed­nak, skąd wziąć finan­so­wa­nie budo­wy esta­ka­dy, któ­ra mia­ła pro­wa­dzić od dro­gi będą­cej kon­ty­nu­acją alei Lisa do osie­dla Pogo­rze­lec. Spra­wą zaj­mu­je się już tak­że sej­mo­wa komi­sja infra­struk­tu­ry.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting