Podsumowanie WOŚP. Kędzierzynianie zebrali 73 701 zł i 9 groszy

To wię­cej niż pod­czas zbiór­ki zeszło­rocz­nej.

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry we wto­rek podał ofi­cjal­ne wyni­ki zbiór­ki Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy na uli­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la. Kędzie­rzy­nia­nie zebra­li dokład­nie 73 701 zł i 9 gro­szy. To przede wszyst­kim efekt pra­cy 130 wolon­ta­riu­szy, któ­rych przez całą nie­dzie­lę moż­na było spo­tkać na uli­cach mia­sta.

W “Che­mi­ku” odby­ły się poka­zy pierw­szej pomo­cy, dzie­ciom malo­wa­ne tak­że buzie. Kon­cer­ty zor­ga­ni­zo­wa­no z kolei w DK “Lech” na osie­dlu Bla­chow­nia.

W trak­cie zeszło­rocz­ne­go fina­łu do puszek tra­fi­ło dokład­nie 66 273,63 zł. To o jed­ną pią­tą wię­cej, niż w 2018r,. Wów­czas zebra­no 53 560 zł.

Pod­czas 28. Fina­łu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy, jak co roku nad bez­pie­czeń­stwem kwe­stu­ją­cych, czu­wa­li poli­cjan­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la. 30 funk­cjo­na­riu­szy z pre­wen­cji, ruchu dro­go­we­go oraz wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go dba­ło o bez­pie­czeń­stwo wolon­ta­riu­szy.

Poli­cjan­ci przed roz­po­czę­ciem kwe­sto­wa­nia prze­ka­za­li wolon­ta­riu­szom naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa. Następ­nie patro­lo­wa­li miej­sca pro­wa­dzo­nych kwest oraz zabez­pie­cza­li impre­zy zwią­za­ne z Fina­łem Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Funk­cjo­na­riu­sze z Kędzie­rzy­na-Koź­la nie odno­to­wa­li zgło­szeń zwią­za­nych ze zbiór­ką. Wszy­scy kwe­stu­ją­cy bez­piecz­nie wró­ci­li do szta­bów.

Hasło tego­rocz­nej edy­cji WOŚP 2020 brzmi: “WIATR W ŻAGLE” — 28. finał WOŚP dla dzie­cię­cej medy­cy­ny zabie­go­wej. Pie­nią­dze zbie­ra­ne będą na zakup naj­no­wo­cze­śniej­szych urzą­dzeń dla rato­wa­nia życia i zdro­wia dzie­ci potrze­bu­ją­cych róż­ne­go rodza­ju ope­ra­cji. Fun­da­cja w tym roku będzie sku­piać się przede wszyst­kim na takich dzie­dzi­nach medy­cy­ny dzie­cię­cej jak chi­rur­gia ogól­na, kar­dio­chi­rur­gia czy neu­ro­chi­rur­gia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting