Od poniedziałku wraca nauczanie zdalne w Kędzierzynie-Koźlu

W domu po 19 paź­dzier­ni­ka będą się uczyć ucznio­wie szkół ponad­pod­sta­wo­wych z tere­nu powia­tu, ale nie moż­na wyklu­czyć, że w kolej­nych dniach dołą­czą do nich dzie­ci z pod­sta­wó­wek. To zale­ży od decy­zji rzą­du.

Nauka zdal­na zosta­ła prze­te­sto­wa­na w minio­nym roku szkol­nym. Wypa­da­ła róż­nie, ale co do zasa­dy sys­tem funk­cjo­no­wał. Teraz w związ­ku z wej­ściem powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go czę­ścio­wo wra­ca. Od ponie­dział­ku, 19 paź­dzier­ni­ka br. ucznio­wie ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych przej­dą na tryb kształ­ce­nia na odle­głość.

Dla uczniów, któ­rzy ze wzglę­du na nie­peł­no­spraw­ność lub np. warun­ki domo­we nie będą mogli uczyć się zdal­nie w domu, dyrek­tor będzie zobo­wią­za­ny do zor­ga­ni­zo­wa­nia im naucza­nia sta­cjo­nar­ne­go lub zdal­ne­go w szko­le (z wyko­rzy­sta­niem kom­pu­te­rów w szko­le).

W przy­pad­ku szkół i pla­có­wek pro­wa­dzą­cych kształ­ce­nie zawo­do­we zaję­cia prak­tycz­ne będą pro­wa­dzo­ne co do zasa­dy sta­cjo­nar­nie, w tym u pra­co­daw­ców. Jeże­li z pro­gra­mu naucza­nia dane­go zawo­du wyni­ka moż­li­wość reali­za­cji czę­ści zajęć zdal­nie, wów­czas szko­ła lub pla­ców­ka będzie mogła te zaję­cia pro­wa­dzić z wyko­rzy­sta­niem metod i tech­nik kształ­ce­nia na odle­głość.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting