Nie będzie wspólnego Sylwestra w Kędzierzynie

Nie będzie wspólnego Sylwestra w Kędzierzynie

Mia­sto uzna­ło, że nie ma potrze­by orga­ni­zo­wa­nia ple­ne­ro­wej impre­zy z oka­zji nadej­ścia nowe­go roku. Miesz­kań­cy żału­ją, że z tego zre­zy­gno­wa­no.

Tygo­dnik 7DNI posta­no­wił zapy­tać dyrek­to­ra Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry czy w tym roku miesz­kań­cy będą mogli spę­dzić wspól­nie Syl­we­stra pod gołym nie­bem. W poprzed­nich latach, z róż­nym efek­tem tako­we zaba­wy orga­ni­zo­wa­ne. Oka­za­ło się jed­nak, że tym razem z tego zre­zy­gno­wa­no

– Nie przy­go­to­wu­je­my się w żaden spo­sób do zaba­wy syl­we­stro­wej dla miesz­kań­ców. W naszym budże­cie nie zosta­ły zapi­sa­ne środ­ki na taką impre­zę, więc nie roz­ma­wia­li­śmy z żad­ny­mi arty­sta­mi, ani nie podej­mo­wa­li­śmy żad­nych innych dzia­łań zwią­za­nych z orga­ni­za­cją takiej zaba­wy – mówi Piotr Gabrysz, dyrek­tor MOK. – Zor­ga­ni­zu­je­my nato­miast Kon­cert Nowo­rocz­ny w sty­lu wie­deń­skim, w reper­tu­arze znaj­dzie się muzy­ka kla­sycz­na i utwo­ry ope­ret­ko­we. Na tę impre­zę nie ma już jed­nak wej­śció­wek.

W prze­ci­wień­stwie do miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la moż­li­wość wspól­ne­go wita­nia nowe­go roku będą mie­li opo­la­nie. Tam na par­kin­gu przy Naro­do­wym Cen­trum Pol­skiej Pio­sen­ki zagra Lady Pank oraz Dj One Bro­ther. Nie zabrak­nie tak­że poka­zu fajer­wer­ków, któ­ry roz­pocz­nie się po pół­no­cy. Łukasz Śmier­ciak, naczel­nik wydzia­łu pro­mo­cji opol­skie­go ratu­sza przy­znał na ante­nie Radia Opo­le, że opo­la­nie będą żegnać jubi­le­uszo­wy rok w zna­ko­mi­tym sty­lu. – W ten spo­sób koń­czy­my sym­bo­licz­nie jubi­le­usz 800-lecia Opo­la, obfi­tu­ją­cy w wie­le wyda­rzeń: kon­cer­tów, spek­ta­kli, wido­wisk ple­ne­ro­wych, wszyst­ko to z udzia­łem wie­lu miesz­kań­ców Opo­la i gości. Tak­że zapra­sza­my na Syl­we­stra w wyjąt­ko­wym miej­scu, przy opol­skim amfi­te­atrze – zapew­niał.

Opo­la­nie roz­pocz­ną świę­to­wa­nie o godz. 21:30. Impre­za przy NCPP potrwa kil­ka godzin. Obo­wią­zy­wać będzie na niej zakaz spo­ży­wa­nia alko­ho­lu.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting