Na Pogorzelcu powstał nietypowy mural

Malo­wi­dło obra­zu­je tajem­ni­czą postać w masce trzy­ma­ją­cą kwiat.

Od nie­dzie­li inter­nau­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la zasta­na­wia­ją się, skąd na osie­dlu Pogo­rze­lec wziął się ory­gi­nal­ny mural. Pre­zen­tu­ją postać w masce gazo­wej trzy­ma­ją­cą kwiat. W tle moż­na zoba­czyć dymią­ce komi­ny. Malo­wi­dło ma wiel­kość oko­ło 10 na 6 metrów. Powsta­ło na ścia­nie pry­wat­ne­go budyn­ku.

Uda­ło nam się poroz­ma­wiać z twór­ca­mi. Chcą pozo­stać ano­ni­mo­wi.

- Daje­my miesz­kań­com dowol­ną inter­pre­ta­cję tego mura­lu. Ale nie ukry­wa­my, że inspi­ro­wa­li­śmy się tema­tem zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu — mówią.

Dla miesz­kań­ców dzie­ło to wyraz dez­apro­bra­ty dla dzia­łań urzęd­ni­ków odpo­wie­dzial­nych za ochro­nę śro­do­wi­ska. Kędzie­rzy­nia­nie przy­po­mi­na­ją, że co roku w tym mie­ście ogła­sza­ne są alar­my smo­go­we.

Przy­czy­ną zanie­czysz­cze­nia powie­trza jest nad­mier­na emi­sja z przy­do­mo­wych kotłow­ni. Wciąż nie roz­wią­za­no rów­nież pro­ble­mu z ben­ze­nem.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting