Grupa Azoty ZAK S.A. kończy 70 lat

W roku wiel­kich pol­skich jubi­le­uszy Spół­ka tak­że ma powo­dy do świę­to­wa­nia.

Rok 2018 koja­rzy się przede wszyst­kim z obcho­da­mi stu­le­cia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. To tak­że m.in. rocz­ni­ca 450-lecia pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu, czter­dzie­sto­le­cia wybo­ru nasze­go roda­ka, kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły, na papie­ża. War­to już teraz odno­to­wać, że pod koniec roku zna­czą­cy jubi­le­usz obcho­dzić będzie tak­że Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., będą­ca dziś klu­czo­wą czę­ścią chlu­by pol­skie­go prze­my­słu, jaką nie­wąt­pli­wie jest Gru­pa Azo­ty.

Histo­ria nawo­zo­we­go poten­ta­ta, któ­ry jest tak­że jedy­nym w Pol­sce pro­du­cen­tem alko­ho­li oxo, roz­po­czę­ła się 15 grud­nia 1948 roku, kie­dy to ówcze­sny mini­ster prze­my­słu i han­dlu roz­po­rzą­dze­niem powo­łał Zakła­dy Prze­my­słu Azo­to­we­go „Kędzie­rzyn”. Tym samym powsta­ła fir­ma, któ­ra zapi­sa­ła jed­ną z naj­pięk­niej­szych kart w dzie­jach pol­skie­go prze­my­słu che­micz­ne­go, a zara­zem w decy­du­ją­cym stop­niu przy­czy­ni­ła się do roz­wo­ju mia­sta Kędzie­rzyn, zmie­nio­ne­go ponad czte­ry deka­dy temu w aglo­me­ra­cję kędzie­rzyń­sko-koziel­ską.

Rok jubi­le­uszu sie­dem­dzie­się­cio­le­cia Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. będzie zna­ko­mi­tą oka­zją do przy­po­mnie­nia histo­rii fir­my, któ­rej nazwa i obli­cze na prze­strze­ni minio­nych dekad ule­ga­ły głę­bo­kim prze­obra­że­niom, przy­wo­ła­nia klu­czo­wych dla Spół­ki posta­ci oraz zda­rzeń, któ­re sta­ły się kamie­nia­mi milo­wy­mi w jej roz­wo­ju. W tym miej­scu wypa­da wspo­mnieć choć­by dyrek­to­ra Kon­stan­te­go Chmie­lew­skie­go, któ­re­go imie­niem już za dwa tygo­dnie zosta­nie nazwa­ne naj­now­sze kędzie­rzyń­skie ron­do u zbie­gu alei Jana Paw­ła II oraz ulic 1 Maja i Miłej.
Z pew­no­ścią tak­że na łamach „Wia­do­mo­ści z ZAK” nie zabrak­nie publi­ka­cji, któ­re przy­bli­żą Czy­tel­ni­kom boga­tą histo­rię zakła­dów i zilu­stru­ją nastę­pu­ją­cy wraz z ich roz­kwi­tem wszech­stron­ny roz­wój Kędzie­rzy­na-Koź­la.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting