Młodzi piłkarze z “Dziewiątki powalczą w wojewódzkim finale dużego turnieju

We wto­rek w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu roze­gra­no pół­fi­nał woje­wódz­ki w mini pił­ce noż­nej chłop­ców (rocz­nik 2006 i mł.).

Podob­nie jak w zawo­dach dziew­cząt nasz powiat repre­zen­to­wa­ła “Dzie­wiąt­ka”, któ­ra gości­ła na Orli­ku przy ul. 9 maja eki­py z Kie­trza (mistrz powia­tu głub­czyc­kie­go), Nie­mo­dli­na (mistrz powia­tu opol­skie­go-ziem­skie­go), oraz opol­ską “Dwu­dziest­kę” (v-ce mistrz sto­li­cy nasze­go woje­wódz­twa).

Zawod­ni­cy z PSP nr 9 roz­po­czę­li tur­niej nie­co spię­ci i po kil­ku minu­tach prze­gry­wa­li 0 – 1 z SP1 Nie­mo­dlin. Po pierw­szej poło­wie prze­ciw­nik mógł pro­wa­dzić wyżej, cze­mu zapo­bie­gła świet­na posta­wa bram­ka­rza dru­ży­ny z Kędzie­rzy­na.

- Jed­nak po prze­rwie nasi zła­pa­li rytm gry i zaczę­li prze­wa­żać, a mecz zakoń­czył się remi­sem 1 – 1 — rela­cjo­nu­je tre­ner Krzysz­tof Hań­cza. — W dru­gim meczu Kietrz wygrał z Opo­lem 3 – 1. W następ­nej kolej­ce nasi zawod­ni­cy roz­pra­wi­li się z “Dwu­dziest­ką” 6 – 1, a Nie­mo­dlin dosyć szczę­śli­wie poko­nał Kietrz 1 – 0. Kolej­ny mecz roz­po­czę­ła “kon­cer­to­wa” poło­wa w wyko­na­niu zawod­ni­ków “Dzie­wiąt­ki” w star­ciu z eki­pą z powia­tu głub­czyc­kie­go, zakoń­czo­na wyni­kiem 5 – 0. Domi­na­cja naszej eki­py nie pod­le­ga­ła dys­ku­sji, jed­nak wciąż nie mogli­śmy być pew­ny­mi awan­su.

W dru­giej poło­wie tem­po meczu nie­co osła­bło i osta­tecz­nie mecz zakoń­czył się wyni­kiem 6 – 0. Dalej wszyst­ko zale­ża­ło od wyni­ku kon­fron­ta­cji Opo­la i Nie­mo­dli­na. Ten ostat­ni zespół wciąż mógł ode­brać awans “Dzie­wiąt­ce” jed­nak musiał wygrać, strze­la­jąc mini­mum dwa­na­ście bra­mek. Zada­nie to oka­za­ło się nie­osią­gal­ne dla zawod­ni­ków Nie­mo­dli­na, bo choć pro­wa­dzi­li 1 – 0 osta­tecz­nie ule­gli Opo­la­nom 1 – 3, co wywo­ła­ło eufo­rię w sze­re­gach “Dzie­wiąt­ki” — ozna­cza­ło bowiem awans nasze dru­ży­ny do fina­łu woje­wódz­twa.

Kolej­ność koń­co­wa: 1. PSP 9 Kędzie­rzyn-Koź­le 7 pkt., 2. SP 1 Nie­mo­dlin 4 pkt., 3. ZSP Kietrz 3 pkt., 4. PSP 20 Opo­le 3 pkt.

Skład PSP9: Tomasz Godu­la, Fran­ci­szek Kur­piń­ski, Adam Rydzew­ski, Patryk Zaczyc­ki, Bar­tek Zię­cik, Dawid Łuka­sik, Bar­tło­miej Seku­ła, Michał Komor, Oskar Liszok, Tymon Katlik.

Tre­ner Krzysz­tof Hań­cza

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting