Projekt robi wrażenie. Zobaczcie, jak będzie nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu

Będzie piasz­czy­sta pla­ża, kon­cer­ty i kawia­ren­ka. Tak zmie­nia się powia­to­wa przy­stań w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

Pra­ce remon­to­we na powia­to­wej przy­sta­ni „Szkwał” w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu są już bar­dzo zaawan­so­wa­ne. Ta część wyspy będzie nie­ba­wem naj­lep­szym miej­scem do rekre­acji nad Odrą i przy­cią­gnie miesz­kań­ców nie tyl­ko z tere­nu powia­tu, ale rów­nież innych czę­ści Opolsz­czy­zny.

W tej chwi­li mon­to­wa­ne są dwie wia­ty, infra­struk­tu­ra pod boisko, pla­że, pro­wa­dzo­ne są też pra­ce bru­kar­skie. Obec­nie dobie­ra­ne jest rów­nież całe oto­cze­nie budyn­ków, czy­li ław­ki, latar­nie i pia­sek, któ­ry oczy­wi­ście też tam się znaj­dzie.

- W budyn­kach swo­ją sie­dzi­bę będą mia­ły orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, znaj­dzie się tam też zaple­cze gastro­no­micz­ne oraz sprzęt do rekre­acji wod­nej, a tak­że sce­na do orga­ni­za­cji kon­cer­tów – mówi sta­ro­sta powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go Mał­go­rza­ta Tudaj.

Pod­świe­tlo­na i prze­szklo­na zosta­nie stud­nia z cza­sów koziel­skiej twier­dzy, któ­rą nie­daw­no odkry­to. Przy­stań zmie­ni zupeł­nie swo­je obli­cze, będzie odda­na do użyt­ku już latem.

Na przy­sta­ni pla­no­wa­nych jest sze­reg wyda­rzeń muzycz­nych i spor­to­wych, któ­re przy­go­to­wu­je powiat.

Koszt budo­wy to 5 mln zł, z cze­go 3 milio­ny zło­tych pocho­dzą z unij­nej dota­cji, jaką pozy­ska­ło Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting