Mistrzowie zostali powitani po mistrzowsku

Zawod­ni­cy, sztab i dzia­ła­cze ZAKSY wzię­li udział w para­dzie uli­ca­mi Kędzie­rzy­na-Koź­la. Tak świę­to­wa­li ostat­nie suk­ce­sy.

Auto­bus z zawod­ni­ka­mi tuż po 13.00 pod­je­chał pod biu­ro­wiec Gru­py Azo­ty ZAK S.A., gdzie na naszych mistrzów cze­kał już pre­zes głów­ne­go spon­so­ra Paweł Stań­czyk i inni pra­cow­ni­cy spół­ki. Siat­ka­rze przy­wieź­li ze sobą puchar, któ­ry w nie­dzie­lę zdo­by­li w sło­weń­skiej Lubl­ja­nie wygry­wa­jąc tam Ligę Mistrzów. Zawod­ni­cy wje­cha­li na teren zakła­dów, gdzie pozdra­wia­ły ich set­ki pra­cow­ni­ków fir­my. Stam­tąd uli­ca­mi Kędzie­rzy­na-Koź­la prze­je­chał do Koź­la. Po dro­dze spor­tow­cy pozdra­wia­li kibi­ców i miesz­kań­ców. Wie­lu z tych ostat­nich spe­cjal­nie usta­wia­ło się na tra­sie prze­jaz­du auto­bu­su, nie­któ­rzy mie­li ze sobą fla­gi i sza­li­ki. Do gło­śnej eki­py ZAKSO-busa pod Urzę­dem Mia­sta w Koź­lu dosia­dła się pre­zy­dent mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska.

Po spo­tka­niu z kibi­ca­mi w Koź­lu mistrzow­ska para­da ruszy­ła w kie­run­ku Kędzie­rzy­na, gdzie zapar­ko­wa­ła pod legen­dar­ną halą „Śród­mie­ście”. War­to przy­po­mnieć, że to wła­śnie ta hala była świad­kiem pierw­szych naj­więk­szych suk­ce­sów kędzie­rzyń­skie­go klu­bu. Zgro­ma­dzi­ło się tutaj bli­sko tysiąc osób. Ci, któ­rzy liczy­li na auto­gra­fy, nie zawie­dli się. Wie­lu otrzy­ma­ło tak­że pamiąt­ko­we koszul­ki a nawet pił­ki. Były śpie­wy, podzię­ko­wa­nia, wspól­ne fil­my i foto­gra­fie.

W nie­dzie­lę ZAKSA obro­ni­ła puchar Ligi Mistrzów i tym sta­ła się pierw­szym pol­skim zespo­łem w histo­rii, któ­ry to zro­bił. Naj­lep­szym zawod­ni­kiem meczu wybra­no Kami­la Seme­niu­ka, któ­ry z uro­dze­nia jest kędzie­rzy­nia­ni­nem. Pięk­na histo­ria spor­tu pisze się na naszych oczach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting