Miasto i region skorzystały na „dobrej zmianie” w Warszawie

Przy­wró­ce­nie żeglow­no­ści Odrze, zapew­nie­nie fun­du­szy na remont linii kole­jo­wej Kędzie­rzyn-Koź­le – Opo­le i budo­wę obwod­ni­cy – to dla nas kon­kret­ne owo­ce dzia­łań rzą­du Beaty Szy­dło.

W Opo­lu woje­wo­da Adrian Czu­bak oraz sze­fo­wa Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści na Opolsz­czyź­nie, poseł Kata­rzy­na Czo­cha­ra pod­su­mo­wa­li dwa lata dzia­łal­no­ści rzą­du wyło­nio­ne­go w wyni­ku wybo­rów 2015 roku oraz efek­ty jego prac dla nasze­go regio­nu. Spo­ro miej­sca przy tej oka­zji poświę­co­no spra­wom istot­nym dla Kędzie­rzy­na-Koź­la, bo też od daw­na żaden rząd w tak krót­kim cza­sie nie pod­jął tak wie­lu istot­nych decy­zji z korzy­ścią dla nas. Klu­czo­we osią­gnię­cie minio­ne­go dwu­le­cia to reak­ty­wa­cja żeglu­gi na Odrze, co wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał woje­wo­da Czu­bak.

- Kie­dyś widok bar­ki na rze­ce był nor­mą, ale w latach rzą­dów Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej nastą­pi­ła w tym zakre­sie zapaść i żeglu­ga zwią­za­na z trans­por­tem towa­rów w zupeł­no­ści usta­ła – mówił woje­wo­da. – Teraz gdy na Odrze poja­wia się bar­ka, ludzie przy­sta­ją i robią zdję­cia, ale wresz­cie mają przy czym. Żeglu­ga ruszy­ła, a towa­rów spła­wia­nych bar­ka­mi jest coraz wię­cej.

Rząd Beaty Szy­dło, zgod­nie z przed­wy­bor­czy­mi zapo­wie­dzia­mi, powo­łał mini­ster­stwo żeglu­gi, a w wyni­ku jego prac Odra zosta­ła włą­czo­na do sie­ci euro­pej­skich dróg wod­nych, co pozwa­la na się­ga­nie po środ­ki euro­pej­skie w moder­ni­za­cji rze­ki. Dzię­ki temu w przy­szłej deka­dzie ma się ona zamie­nić w auto­stra­dę na wodzie, a pierw­sze kro­ki w tym celu już zosta­ły poczy­nio­ne. Dobie­ga np. koń­ca śli­ma­czą­ca się od dwu­dzie­stu lat budo­wa stop­nia wod­ne­go w Mal­czy­cach, co sta­ło się moż­li­we dzię­ki rzą­do­we­mu dofi­nan­so­wa­niu kwo­tą 85 mln zł. Kolej­ne rzą­do­we ini­cja­ty­wy waż­ne dla Kędzie­rzy­na-Koź­la są na razie na papie­rze, ale wią­żą się z przy­zna­niem zna­czą­cych fun­du­szy, dzię­ki cze­mu wia­do­mo już, że będą zre­ali­zo­wa­ne. Mowa przede wszyst­kim o remon­cie dro­gi kole­jo­wej Kędzie­rzyn-Koź­le Opo­le. Trwa już wyła­nia­nie wyko­naw­cy prac, któ­re potrwa­ją przez kil­ka naj­bliż­szych lat, Są już jed­nak uwzględ­nio­ne w pla­nach finan­so­wych PKP, co ozna­cza, że może­my real­nie ocze­ki­wać, iż na począt­ku kolej­nej deka­dy nasze mia­sto odzy­ska daw­ne zna­cze­nie jako naj­więk­szy na Opolsz­czyź­nie węzeł kole­jo­wy. Podob­nie jest z budo­wą pół­noc­nej czę­ści obwod­ni­cy. Wpraw­dzie poja­wia­ły się na ten temat sprzecz­ne donie­sie­nia, ale pie­nią­dze na nią są i dro­ga łączą­ca Kędzie­rzyn-Koź­le z auto­stra­dą powsta­nie do 2023 roku, wypro­wa­dza­jąc m.in. trans­port che­mi­ka­liów poza naj­więk­sze sku­pi­ska lud­no­ści w naszym mie­ście. Adrian Czu­bak, woje­wo­da opol­ski wska­zał, że naj­waż­niej­szym suk­ce­sem obec­ne­go Rzą­du jest fakt, że zre­ali­zo­wał i reali­zu­je on punkt po punk­cie pro­gram, któ­ry przed­sta­wił w cza­sie wybo­rów w 2015 r.

– Pro­gram to wynik licz­nych spo­tkań w tere­nie m.in. Pani Beaty Szy­dło, dzi­siej­szej pre­mier Pol­ski. To przede wszyst­kim umie­jęt­ność słu­cha­nia ludzi, umie­jęt­ność prze­pro­wa­dze­nia dogłęb­nej ana­li­zy potrzeb Pola­ków. One wraz z deter­mi­na­cją Rzą­du Pani pre­mier Szy­dło, zaowo­co­wa­ło tym, że Pola­cy w koń­cu czu­ją się bez­piecz­nie – komen­tu­je woje­wo­da opol­ski. Woje­wo­da wska­zał rów­nież na wspar­cie finan­so­we pań­stwa dla woje­wódz­twa opol­skie­go.

– Na przy­kład 5,3 miliar­da zło­tych – na taką kwo­tę pod­pi­sa­no umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków euro­pej­skich w naszym woje­wódz­twie, ze wszyst­kich pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych – doda­je.

500 plus zmienia region
Nasz region jest sporym beneficjentem rządowego wsparcia rakże w sferze społecznej. 82 tysiące dzieci z Opolszczyzny skorzystało dotąd z Programu Rodzina 500 plus. W samym Kędzierzynie-Koźlu jest ich kilka tysięcy, a skala wsparcia, jakie trafiło do rodzin na naszym terenie liczona jest w dziesiątkach milionów złotych.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting