Do pożaru pojadą nowymi autami

Stra­ża­cy z Więk­szyc i Łan otrzy­ma­li samo­cho­dy, któ­re zastą­pią wysłu­żo­ny sprzęt. Kupio­no je za pie­nią­dze z fun­du­szy unij­nych prze­zna­czo­nych dla woje­wódz­twa opol­skie­go.

Samo­cho­dy speł­nia­ją nor­mę eko­lo­gicz­ną Euro 6, posia­da­ją manu­al­ną skrzy­nię bie­gów, wycią­gar­kę o mak­sy­mal­nej sile ucią­gu mini­mum 50 kN. Na wypo­sa­że­niu jest zbior­nik wody o pojem­no­ści 3000 litrów wraz ze zbior­ni­kiem środ­ka pia­no­twór­cze­go. Każ­dy samo­chód dodat­ko­wo wypo­sa­żo­ny jest m.in. w agre­gat prą­do­twór­czy, piłę spa­li­no­wą, nóż do pasów bez­pie­czeń­stwa, przy­rząd do pomia­ru stę­żeń wybu­cho­wych tlen­ku węgla, siar­ko­wo­do­ru oraz sprzęt do wytwa­rza­nia kur­ty­ny wod­nej, zestaw ratow­nic­twa medycz­ne­go. Mar­sza­łek woje­wódz­twa prze­ka­zał stra­ża­kom ochot­ni­kom aż pięt­na­ście nowo­cze­snych samo­cho­dów ratow­ni­czo-gaśni­czych, kolej­ne dwa zosta­ną zaku­pio­ne z oszczęd­no­ści. Samo­cho­dy zaku­pio­ne w ramach pie­nię­dzy z Unii Euro­pej­skiej otrzy­ma­ły OSP z Łan, Więk­szyc, a tak­że Gorzo­wa Ślą­skie­go, Grob­nik, Dąbro­wy, Leśni­cy, Boga­ci­cy, Gło­gów­ka, Jar­noł­tów­ka, Tar­no­wa Opol­skie­go, Opo­la-Gosła­wic, Osow­ca, Lewi­na Brze­skie­go, Lipek i Łow­ko­wic. Auta przy­go­to­wa­ne są zarów­no do wal­ki z ogniem, jak i do ratow­nic­twa dro­go­we­go. To naj­więk­sze w histo­rii jed­no­ra­zo­we dopo­sa­że­nie stra­ża­ków ochot­ni­ków w regio­nie. Zakup był moż­li­wy dzię­ki Regio­nal­ne­mu Pro­gra­mo­wi Ope­ra­cyj­ne­mu Woje­wódz­twa Opol­skie­go. Andrzej Borow­ski, pre­zes Zarzą­du Woje­wódz­kie­go Związ­ku Ochot­ni­czych Stra­ży Pożar­nych w Opo­lu nie kry­je, że zarów­no przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji, jak i prze­pro­wa­dze­nie same­go prze­tar­gu nie było łatwe. – Byli­śmy zde­cy­do­wa­ni od same­go począt­ku na kup­no samo­cho­dów śred­nich ratow­ni­czo-gaśni­czych. Dzię­ki korzyst­ne­mu prze­tar­go­wi może­my doku­pić jesz­cze dwa kolej­ne samo­cho­dy. Otrzy­ma­ją je OSP Izbic­ko oraz OSP Kłod­ni­ca – mówi Borow­ski. Wrę­cza­jąc klu­czy­ki do nowych wozów mar­sza­łek zauwa­żył, że samo­cho­dy to naj­lep­sze wspar­cie stra­ża­ków. – Z moje­go doświad­cze­nia wyni­ka, że prze­ci­na­ki, wypo­sa­że­nie, apa­ra­tu­ra, są waż­ne, ale ich zakup nie jest tak poważ­nym pro­ble­mem, jak zakup samo­cho­dów. Te są naj­więk­szym marze­niem wszyst­kich jed­no­stek – stwier­dził Andrzej Buła. Pod­kre­ślił, że Andrzej Borow­ski i Paweł Kie­lar z Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej w Opo­lu oraz zespół pra­cow­ni­ków urzę­du mar­szał­kow­skie­go, przy­go­to­wa­li bar­dzo dobry pro­jekt, dzię­ki któ­re­mu uda­ło sę się­gnąć po środ­ki unij­ne. Nale­ża­ło wziąć pod uwa­gę nie tyl­ko sam samo­chód, ale rów­nież jego wypo­sa­że­nie. – Było dużo nie­wia­do­mych. To jest duże przed­się­wzię­cie, a osta­tecz­nie moż­li­wość doku­pie­nia kolej­nych takich samych pojaz­dów, to suk­ces – uwa­ża mar­sza­łek. Stra­żak kie­row­ca z Boga­ci­cy Arka­diusz Sta­nos­sek cie­szy się z nowe­go samo­cho­du. – Jest on czę­ścio­wo wypo­sa­żo­ny, jako jed­nost­ka doku­pi­li­śmy dodat­ko­wy nowy sprzęt. Jest to samo­chód nowy, nie­za­wod­ny, dzię­ki temu jeste­śmy bar­dzo dobrze wypo­sa­że­ni i może­my sku­tecz­nie rato­wać życie – pod­kre­śla Sta­nos­sek. W uro­czy­stym prze­ka­za­niu wozów bojo­wych na opol­skim ryn­ku uczest­ni­czył Wal­de­mar Paw­lak, pre­zes Związ­ku Ochot­ni­czych Stra­ży Pożar­nych w Pol­sce. – Dopro­wa­dzo­no do szczę­śli­we­go fina­łu. Dzię­ki temu mamy nie 15, a 17 bar­dzo nowo­cze­snych samo­cho­dów, któ­re będą pra­co­wa­ły w róż­nych trud­nych sytu­acjach. To bar­dzo potrzeb­ne przed­się­wzię­cie dla miesz­kań­ców Opolsz­czy­zny – stwier­dził Paw­lak. – Gra­tu­la­cje tak­że dla stra­ża­ków ochot­ni­ków, któ­rzy się w ten pro­gram wpi­sa­li, doło­ży­li i będą potra­fi­li też dobrze go wyko­rzy­stać, pamię­ta­jąc o tym pięk­nym powie­dze­niu: „Jeże­li ura­tu­jesz dru­gie­go czło­wie­ka, to tak jak­byś ura­to­wał cały świat” – powie­dział pre­zes Związ­ku OSP.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting