Matka z dzieckiem potrącona na pasach przez kierowcę bez prawa jazdy

Pojazd nie miał dodat­ko­wo badań tech­nicz­nych.

Na uli­cy Koziel­skiej, kie­ru­ją­cy toyo­tą potrą­cił 30-let­nią kobie­tę z dziec­kiem, któ­re scho­dzi­ły już z przej­ścia dla pie­szych. W roz­mo­wie z mun­du­ro­wy­mi kie­ru­ją­cy toyo­tą przy­znał, że nie zauwa­żył poru­sza­ją­cych się osób na przej­ściu.

W wyni­ku zda­rze­nia mat­ka z cór­ką zosta­ły zabra­ne do szpi­ta­la. Na szczę­ście oka­za­ło się, że nie dozna­ły obra­żeń i opu­ści­ły już lecz­ni­cę. Bada­nie alko­ma­tem wyka­za­ło, że kie­row­ca był trzeź­wy.

- Jed­nak od daw­na nie posia­dał pra­wa jaz­dy ani też aktu­al­nych badań tech­nicz­nych pojaz­du — pod­kre­śla sierż. Doro­ta Bagrow­ska, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Brak uwa­gi za kie­row­ni­cą oraz jaz­da bez upraw­nień do kie­ro­wa­nia wią­zać się będzie z kon­se­kwen­cja­mi dla 69-lat­ka. Praw­do­po­dob­nie stra­ci moż­li­wość pro­wa­dze­nia pojaz­dów na 10 lat.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting