Kolejna droga powiatowa doczeka się remontu

Roz­po­czę­ły się pra­ce przy ul. Gazo­wej w Koź­lu.

Samo­rząd powia­to­wy moc­no inwe­stu­je w swo­ją infra­struk­tu­rę dro­go­wą. Kolej­ną inwe­sty­cją jest remont ul. Gazo­wej w Koź­lu. To waż­na dro­ga dojaz­do­wa do naj­więk­szych skle­pów na tere­nie Koź­la, a tak­że gabi­ne­tów lekar­skich i innych waż­nych pla­có­wek. Powsta­ną tam m.in. bez­piecz­ne przej­ścia dla pie­szych. Jed­no od stro­ny uli­cy Pia­stow­skiej, dru­gie pomię­dzy skrzy­żo­wa­nia­mi, trze­cie od stro­ny ul. Łuka­sie­wi­cza. Dro­ga zyska też nową, solid­ną nawierzch­nię.

Pra­ce trwa­ją tak­że na ul. Mosto­wej w Azo­tach. To kolej­na inwe­sty­cja, na któ­rą samo­rząd pozy­skał pie­nią­dze zewnętrz­ne. Jest war­ta 1 mln 400 tys. zł. Moder­ni­za­cja zakoń­czy się przed wia­duk­ta­mi kole­jo­wy­mi, a dodat­ko­wo na skrzy­żo­wa­niu przed zespo­łem szkół wybu­do­wa­ne zosta­nie przej­ście dla pie­szych z wysep­ką roz­dzie­la­ją­cą, by popra­wić bez­pie­czeń­stwo. Po obu stro­nach jezd­ni poja­wi się ścież­ka rowe­ro­wa.

Moż­na już się poru­szać dro­gą z Gościę­ci­na do Kar­cho­wa w gmi­nie Paw­ło­wicz­ki. Pra­ce są wła­ści­wie na fini­szu, obec­nie trwa­ją jesz­cze drob­ne wykoń­cze­nia moder­ni­zo­wa­ne­go tere­nu. — Pra­ce koń­czą się zgod­nie z naszym pla­nem. Cze­ka­my jesz­cze na przej­ście dla pie­szych, któ­re usy­tu­owa­ne będzie przy tam­tej­szej szko­le pod­sta­wo­wej. Będzie bez­piecz­ne i dobrze doświe­tlo­ne insta­la­cją solar­ną – infor­mu­je sta­ro­sta Paweł Maseł­ko. Inwe­sty­cja war­ta jest nie­ca­łe 900 tys. zł, część pie­nię­dzy sta­ro­stwo powia­to­we pozy­ska­ło z rzą­do­we­go pro­gra­mu zewnętrz­ne­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting