Kłodnickie szkoły zapraszają na Dzień Kultury Lokalnej

Kłodnickie szkoły zapraszają na Dzień Kultury Lokalnej

Dzień św. Mar­ci­na odbę­dzie się 15 listo­pa­da, o godz. 16.30, począt­ko­wo w Publicz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 15, a następ­nie w Zespo­le Szkół Spe­cjal­nych im. J. Brze­chwy.

Św. Mar­cin zasły­nął ze swo­jej dobro­dusz­no­ści i zwra­ca­nia uwa­gi na ludzi potrze­bu­ją­cych pomo­cy w momen­cie, gdy jako rzym­ski legio­ni­sta podzie­lił się swo­im płasz­czem z napo­tka­nym żebra­kiem. Gdy wystą­pił z woj­ska zaczął pro­wa­dzić życie mni­sze. Poźniej kapła­ni i wier­ni nakło­ni­li go, by został bisku­pem na cześć sły­ną­ce­go z cudów świę­te­go mni­cha Tours. Pod­czas spra­wo­wa­nia god­no­ści bisku­piej ewan­ge­li­zo­wał wieś, zwal­czał here­zje, a here­ty­ków bro­nił przed suro­wy­mi kara­mi. Po śmier­ci został mia­no­wa­ny patro­nem Gwar­dii Szwaj­car­skiej, ryce­rzy, żoł­nie­rzy, podró­żu­ją­cych, uchodź­ców, kowa­li, żebra­ków, paste­rzy, tka­czy, wła­ści­cie­li win­nic, gra­ba­rzy i hote­la­rzy, a tak­że dzie­ci. Obec­nie w Kościo­le kato­lic­kim Dzień św. Mar­ci­na obcho­dzo­ny jest 11 listo­pa­da i jest trak­to­wa­ny jako świą­tecz­ny dzień obcho­dów reli­gij­nych. W swo­jej for­mie nawią­zu­je m.in. do przy­pa­da­ją­ce­go na dzień 11 listo­pa­da zwy­cza­ju pie­cze­nia gęsi. Koja­rzo­ny jest row­nież z pie­cze­niem roga­li. Zwy­czaj ten zwią­za­ny jest z legen­dą któ­ra gło­si, że gdy św. Mar­cin prze­jeż­dżał przez Poznań na koniu, miej­sco­wy pie­karz po zna­le­zie­niu zgu­bio­nej przez konia pod­ko­wy, posta­no­wił stwo­rzyć wypie­ki podob­ne do jej kształ­tu. Dziś roga­le sta­no­wią inte­gral­ną część każ­dych obcho­dów Dnia św. Mar­ci­na. Podob­nie jak orga­ni­zo­wa­ne tego dnia pro­ce­sje. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu uro­czy­sty prze­marsz z lam­pio­na­mi będzie miał miej­sce 15 listo­pa­da w Kłod­ni­cy. Orga­ni­za­cją tego corocz­ne­go wyda­rze­nia zaję­ły się dwie kłod­nic­kie pla­ców­ki: Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 15 im. J. Kocha­now­skie­go, w któ­rej odbę­dzie się część arty­stycz­na impre­zy oraz Zespół Szkół Spe­cjal­nych im. J. Brze­chwy, miej­sce doce­lo­we prze­mar­szu. Impre­zie towa­rzy­szyć będzie też spo­ro innych atrak­cji, w tym jar­mark pro­duk­tów z kłod­nic­kiej spi­żar­ni czy spo­tka­nia kulu­aro­we z gość­mi impre­zy. Nie zabrak­nie też krót­kiej histo­rycz­nej wzmian­ki o życiu św. Mar­ci­na połą­czo­nej z paso­wa­niem chłop­ców na jego ryce­rzy i mia­no­wa­niu dziew­czy­nek na damy św. Elż­bie­ty. Całość połą­czo­na zosta­nie ze spo­tka­nia­mi rodzi­ców z wycho­waw­ca­mi i nauczy­cie­la­mi.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting