Ciało człowieka widziane oczami młodych artystów

Ciało człowieka widziane oczami młodych artystów

Spek­takl „Impon­de­ra­bi­lia” w wyko­na­niu Teatru 534 zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie w ramach offo­wej sce­ny teatral­nej „KKoF­Fe­ina” i zapew­ni widzom moc nie­za­po­mnia­nych wra­żeń.

Pro­jekt KKoF­Fe­ina – offo­wa sce­na teatral­na to cykl róż­ne­go typu wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, w tym warsz­ta­tów teatral­nych, orga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Ini­cja­tyw Kul­tu­ral­nych „Pasja” w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Pro­wa­dzo­ne przez sto­wa­rzy­sze­nie dzia­ła­nia mają zada­nie zachę­cić i zmo­bi­li­zo­wać uzdol­nio­nych arty­stycz­nie mło­dych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta do roz­wi­ja­nia swo­ich pasji i dosko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści aktor­skich. Jed­ną z grup, któ­ra dzia­ła przy sto­wa­rzy­sze­niu „Pasja” jest Teatr 534, skła­da­ją­cy się z mło­dych akto­rów – ama­to­rów, na co dzień uczniów kędzie­rzyń­skich szkół śred­nich. Nie­daw­no gru­pa, po wie­lo­go­dzin­nych, noc­nych roz­mo­wach stwo­rzy­ła wido­wi­sko rucho­we kon­cen­tru­ją­ce uwa­gę publicz­no­ści nie na posia­da­nie, a na obec­ność czło­wie­ka w świe­cie. Mowa o spek­ta­klu „Impon­de­ra­bi­lia”, w któ­rym cia­ło czło­wie­ka zosta­ło uka­za­ne nie tyl­ko w obli­czu jego cie­le­sno­ści, ale też w opar­ciu o dąże­nia, ten­den­cje czy błę­dy. Za spra­wą tego wido­wi­ska widzo­wie będą więc mogli liczyć na duże emo­cje. A wszyst­ko to już w tę sobo­tę, 4 listo­pa­da, o godz. 18.00, w Hali Spor­to­wej „Śród­mie­ście”. Ceny bile­tów wyno­szą 15 zł, a dla uczniów – 10 zł. Rezer­wa­cje pod nume­rem tele­fo­nu: 579 512 308.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting