Neurologia wraca od 1 stycznia

Infor­ma­cję taką prze­ka­zał dyrek­tor SP ZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wyda­ło komu­ni­kat w któ­rym poin­for­mo­wa­no, że “naj­praw­do­po­dob­niej uda się odtwo­rzyć oddział neu­ro­lo­gii szpi­ta­la powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.”

Dyrek­cja jest na zaawan­so­wa­nym eta­pie roz­mów z nowy­mi neu­ro­lo­ga­mi, któ­rzy wyra­zi­li chęć pra­cy na oddzia­le. Dobrą dla pacjen­tów wia­do­mość prze­ka­za­no dziś, pod­czas spo­tka­nia Rady Spo­łecz­nej SP ZOZ.

- Data 1 stycz­nia jest praw­do­po­dob­na, wciąż dopi­na­my szcze­gó­ły z nowy­mi leka­rza­mi, na chwi­lę obec­ną wszyst­ko jest na dobrej dro­dze – mówi Jaro­sław Koń­czy­ło, dyrek­tor SP ZOZ.

Oddział został zawie­szo­ny 1 listo­pa­da. Przy­po­mnij­my, czte­rech medy­ków w tym kie­row­nik oddzia­łu zło­ży­li wypo­wie­dze­nia. Dwóch z nich dojeż­dża­ło do pra­cy ze Ślą­ska, gdzie obec­nie reak­ty­wo­wa­ne są oddzia­ły neu­ro­lo­gicz­ne, któ­re inten­syw­nie poszu­ku­ją leka­rzy. Kil­ka tygo­dni trwa­ły nego­cja­cje z obec­ny­mi neu­ro­lo­ga­mi, a pró­by zna­le­zie­nia per­so­ne­lu lekar­skie­go trwa­ły wła­ści­wie do ostat­nich chwil. Głów­nym pro­ble­mem jest to, że leka­rze ze spe­cjal­no­ścią neu­ro­lo­gicz­ną nie chcą pra­co­wać w szpi­ta­lu, wybie­ra­ją porad­nie, bo pra­ca tam jest znacz­nie mniej obcią­ża­ją­ca.

fot.AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting