Jak świętować Dzień Kobiet? | 7DNI Jak świętować Dzień Kobiet? - 7DNI

Jak świętować Dzień Kobiet?

Przed nami data dla wie­lu pań bar­dzo waż­na. 8 mar­ca cele­bru­je 60% miesz­ka­nek nasze­go kra­ju. Jak cie­ka­wie spę­dzić Dzień Kobiet przy epi­de­mio­lo­gicz­nych ogra­ni­cze­niach? Przed­sta­wia­my kil­ka pro­stych pomy­słów, któ­re pozwo­lą spę­dzić ponie­dział­ko­wy wie­czór w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze.

Spo­tka­nie z przy­ja­ciół­mi

Zapew­ne wie­le pań uwzględ­ni­ło to w swo­ich pla­nach. Utrzy­my­wa­nie rela­cji jest szcze­gól­nie waż­ne w cza­sie pan­de­mii, kie­dy wie­le spo­tkań oso­bi­stych zmie­nia się w wide­okon­fe­ren­cje. War­to wygo­spo­da­ro­wać tro­chę cza­su na małą wizy­tę. Ostat­nio coraz więk­szą popu­lar­ność zysku­ją plan­szów­ki. Oka­zu­je się, że czę­sto poja­wia­ją się one pod­czas rodzin­nych czy przy­ja­ciel­skich zebrań. Może war­to pomy­śleć o nich tak­że 8 mar­ca?

Dłu­gi spa­cer

Jego czas zale­ży oczy­wi­ście od naszej kon­dy­cji oraz moż­li­wo­ści. Moż­na wcze­śniej wyzna­czyć sobie cie­ka­wą tra­sę lub odwrot­nie – pójść, gdzie nogi ponio­są. Tego typu aktyw­ność nie tyl­ko pozy­tyw­nie wpły­nie na nasze mię­śnie, ale tak­że psy­chi­kę. Aktyw­ność fizycz­na redu­ku­je poziom stre­su i powo­du­je wytwa­rza­nie się endor­fin – hor­mo­nów szczę­ścia. Pro­po­zy­cja pole­ca­na nie tyl­ko paniom uwiel­bia­ją­cym sport, ale tak­że tym, któ­re chcą ode­tchnąć świe­żym powie­trzem po całym dniu w pra­cy.

Relak­su­ją­cy wie­czór

Wolisz świę­to­wać Dzień Kobiet w domo­wym zaci­szu? W takim razie zadbaj o odpo­wied­nią atmos­fe­rę. 8 mar­ca możesz pozwo­lić sobie na odprę­ża­ją­cą kąpiel z won­ny­mi olej­ka­mi przy bla­sku świec. Wbrew pozo­rom takie „domo­we SPA” przy­go­to­wu­je się bar­dzo szyb­ko, a efekt robi wra­że­nie.

Lista marzeń

Usiądź wygod­nie w fote­lu i zasta­nów się, co chcia­ła­byś zmie­nić w swo­jej codzien­no­ści. Zapi­sa­nie się na kurs tań­ca, częst­sze wypra­wy rowe­ro­we, albo rzu­ce­nie pale­nia? Jak się oka­zu­je ostat­ni ze wspo­mnia­nych pro­ble­mów doty­czy… co pią­tej Polki! Nie­ste­ty, pro­blem jest napraw­dę poważ­ny i nie moż­na go lek­ce­wa­żyć. Pala­cze się­ga­ją po papie­ro­sy dla niko­ty­ny, ale razem z nią z dymem papie­ro­so­wym do ich orga­ni­zmu dosta­je się wie­le nie­bez­piecz­nych sub­stan­cji, któ­re mogą kosz­to­wać nie tyl­ko uro­dę, ale i zdro­wie.

Panie decy­du­ją się na wal­kę  z niko­ty­no­wym nało­giem rów­nież ze wzglę­du na powo­dy este­tycz­ne. War­to wie­dzieć, że pale­nie nisz­czy wło­sy, paznok­cie oraz zęby. Cera sta­je się sucha, poja­wia­ją się na niej prze­bar­wie­nia i zmarszcz­ki. Pala­czo­wi towa­rzy­szy tak­że cha­rak­te­ry­stycz­ny, nie­mi­ły zapach.

Dla­te­go część palą­cych pań decy­du­je się na wypró­bo­wa­nie alter­na­tyw­nych wyro­bów nikotynowych,takich jak na przy­kład pod­grze­wa­cze tyto­niu. W przy­pad­ku jed­ne­go z nich ame­ry­kań­ska agen­cja ds. zdro­wia publicz­ne­go (FDA) potwier­dza, że cał­ko­wi­te przej­ście z tra­dy­cyj­nych papie­ro­sów na rzecz tzw. sys­te­mu pod­grze­wa­nia tyto­niu IQOS znacz­nie zmniej­sza nara­że­nie orga­ni­zmu na sub­stan­cje szko­dli­we lub poten­cjal­nie szko­dli­we. Powód? To urzą­dze­nie nie spa­la tyto­niu, ale pod­grze­wa go, dzię­ki cze­mu zamiast dymu o nie­cie­ka­wym zapa­chu, użyt­kow­nik tego urzą­dze­nia wdy­cha aero­zol z niko­ty­ną. Nadal nie jest to zdro­we, ale w oce­nie FDA może być mniej ryzy­kow­ne niż papie­ro­sy. Dla­te­go uzna­ła ten pod­grze­wacz za „wyrób tyto­nio­wy o zmo­dy­fi­ko­wa­nym ryzy­ku”. Pamię­taj­my jed­nak, że zawsze naj­lep­szą, naj­bez­piecz­niej­szą opcją pozo­sta­je cał­ko­wi­te zerwa­nie z nało­giem.

REKLAMA



Protection Plugin made by Web Hosting