Jak głosowały największe osiedla w Kędzierzynie-Koźlu?

Wal­ka była wyrów­na­na pomię­dzy Rafa­łem Trza­skow­skim a Andrze­jem Dudą. Lepiej wypadł jed­nak ten pierw­szy, co nie dzi­wi, bio­rąc pod uwa­gę, że miej­ski elek­to­rat w dużej czę­ści w całej Pol­sce opo­wie­dział za kan­dy­da­tem Koali­cji Oby­wa­tel­skiej.

W loka­lu wybor­czym w PSP nr 12 w Koź­lu, gdzie gło­so­wa­li miesz­kań­cy os. Zachód, Andrzej Duda dostał 385 gło­sów, a Rafał Trza­skow­ski 377. Szy­mo­na Hołow­nię popar­ło 177 wybor­ców. W tej samej szko­le gło­so­wa­ła tak­że część miesz­kań­ców Sta­re­go Mia­sta i tutaj wygrał kan­dy­dat KO z wyni­kiem 288 gło­sów. Duda otrzy­mał 258 a Hołow­nia 131.

Trza­skow­ski zde­cy­do­wa­nie wygrał w loka­lu przy ul. Skar­bo­wej, gdzie rów­nież gło­so­wa­ło Sta­re Mia­sto. Dostał 402 gło­sy w sto­sun­ku do 279 dla urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta. Bez­par­tyj­ny Szy­mon Hołow­nia otrzy­mał 176 gło­sów.

W “piąt­ce” na Pogo­rzel­cu Duda dostał łącz­nie 650 gło­sów, Trza­skow­ski 735, a Hołow­nia 469. Z kolei w Domu Kul­tu­ry Che­mik w Śród­mie­ściu kan­dy­da­ta PO popar­ło 476 osób, a pre­zy­den­ta Dudę 405. Hołow­nia otrzy­mał 188 gło­sów.

Na osie­dlu Pia­stów w PSP nr 19 wygrał Andrzej Duda z wyni­kiem 435, Trza­skow­ski otrzy­mał 364 gło­sów popar­cia a Hołow­nia 195. Z kolei w “Kajt­ku” na Pia­stów wygrał Rafał Trza­skow­ski z wyni­kiem 521 przed Andrze­jem Dudą (457) oraz Szy­mo­nem Hołow­nią (252).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting