Jest nowa strefa rekreacyjna w Kędzierzynie-Koźlu. Robi wrażenie

Plac zabaw na ul. Kośne­go to ini­cja­ty­wa miesz­kań­ców, któ­rzy zgło­si­li budo­wę do budże­tu oby­wa­tel­skie­go.

Budżet oby­wa­tel­ski z zało­że­nia jest uzu­peł­nie­niem głów­ne­go budże­tu gmi­ny. Pro­po­zy­cje zgła­sza­ją miesz­kań­cy, doty­czą głów­nie ini­cja­tyw osie­dlo­wych, inwe­sty­cji w infra­struk­tu­rę komu­nal­ną. Jed­ną z nich była budo­wa pla­cu zabaw na uli­cy Kośne­go.

- W stre­fie rekre­acji na osie­dlu Pia­stów poja­wi­ły się kolej­ne atrak­cyj­ne zabaw­ki i urzą­dze­nia — infor­mu­je Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Wśród nowo­ści znaj­dzie­my hamak, drew­nia­ny domek, żagiel (zada­sze­nie pia­skow­ni­cy), zestaw spor­to­wy, bud­kę na książ­ki czy spe­cjal­ne naklej­ki na chod­ni­ku zachę­ca­ją­ce do gry w kla­sy. Szcze­gól­ną popu­lar­no­ścią cie­szy się sta­cja napra­wy rowe­rów, dzię­ki któ­rej bez pro­ble­mu dokrę­ci­my polu­zo­wa­ne śrub­ki czy dopom­pu­je­my koło.

Jak tłu­ma­czy Piotr Pęka­ka, roz­bu­do­wa pla­cu zabaw przy ul. Kośne­go to efekt poprzed­nich edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go.

- Miesz­kań­cy zde­cy­do­wa­li swo­imi gło­sa­mi, że wybu­do­wa­no tam rów­nież tęż­nię solan­ko­wą. Dopeł­nie­niem stre­fy są boiska spor­to­we, mia­stecz­ko rowe­ro­we czy siłow­nia zewnętrz­na i urzą­dze­nia do stre­et wor­ko­utu — pod­su­mo­wu­je rzecz­nik urzę­du.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting