Inwestor z Korei odkrył karty

Fir­ma Foosung wygra­ła prze­targ na zakup pra­wa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go 20 hek­ta­rów na tak zwa­nym Polu Połu­dnio­wym.

Dziś w Cen­trum Obsłu­gi Inwe­sto­ra Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go Par­ku Prze­my­sło­we­go odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa w tej spra­wie. Udział w niej wzię­li pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska, przed­sta­wi­ciel fir­my Foosung Poland oraz wice­mi­ni­ster przed­się­bior­czo­ści Mar­cin Ocie­pa i Janusz Micha­łek, szef Kato­wic­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej.

- Musie­li­śmy szcze­gó­ły tego pro­jek­tu utrzy­mać w tajem­ni­cy, ponie­waż tak życzył sobie nasz inwe­stor — mówi­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. — Teraz może­my już zdra­dzić szcze­gó­ły tej waż­nej dla mia­sta inwe­sty­cji.

Fir­ma Foosung wygra­ła prze­targ na zakup pra­wa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go 20 hek­ta­rów na tak zwa­nym Polu Południowym.Uruchomi tu zakład pro­duk­cyj­no-usłu­go­wy nie­orga­nicz­nych związ­ków flu­oro­wych wyko­rzy­sty­wa­nych jako kom­po­nent do pro­duk­cji aku­mu­la­to­rów lito­wo-jono­wych. Spół­ka wyda łącz­nie 400 milio­nów zło­tych na budo­wę zakła­du w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

To pierw­szy w Euro­pie pro­jekt, któ­ry zakła­da pro­duk­cję LIPF6, czy­li hek­sa­flu­oro­fos­fo­ra­nu litu — klu­czo­we­go skład­ni­ka elek­tro­li­tu w aku­mu­la­to­rach lito­wo-jono­wych do samo­cho­dów elek­trycz­nych. Fir­ma do koń­ca 2020 roku pla­nu­je zatrud­nić 80, a w 2022 roku już 150 pra­cow­ni­ków. Doce­lo­wo ma ich być 300.

- Jeste­śmy fir­mą, któ­ra sta­wia na eko­lo­gię. Nasz zakład nie będzie miał nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko — mówił Yong Min Kim, pre­zes Foosung Poland.

W pierw­szej kolej­no­ści inwe­stor chce trans­por­to­wać che­mi­ka­lia korzy­sta­jąc z miej­sco­wych dróg. W dal­szej kolej­no­ści prze­wi­du­je wyko­rzy­sta­nie kolei.

Pierw­sze zapy­ta­nie Foosun­ga o moż­li­wo­ści inwe­sto­wa­nia w Pol­sce wpły­nę­ło w stycz­niu 2018 roku. Za pośred­nic­twem Pol­skiej Agen­cji Inwe­sty­cji i Han­dlu zosta­ło skie­ro­wa­ne do Kato­wic­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej, któ­ra przed­sta­wi­ła kil­ka ofert tere­nów, w tym tzw. Pola Połu­dnio­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

- 27 kwiet­nia 2018 r. mia­ła miej­sce pierw­sza wizy­ta inwe­sto­ra w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, na tere­nie Pola Połu­dnio­we­go, a potem w Cen­trum Obsłu­gi Inwe­sto­ra – przy­po­mi­na Ali­cja Gór­ska, pre­zes zarzą­du Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go Par­ku Prze­my­sło­we­go. — Pod­czas wie­lu wyma­ga­ją­cych spo­tkań wie­le uwa­gi poświę­ci­li­śmy kwe­stiom śro­do­wi­sko­wym i trans­por­to­wym.

Dla fir­my Foosung waż­na była moż­li­wość włą­cze­nia w pro­jekt bocz­ni­cy kole­jo­wej, co uda­ło się ufor­mo­wać się w kon­kret­ne zało­żo­ne w cza­sie pla­ny i będzie mia­ło zasad­ni­czy wpływ na dywer­sy­fi­ka­cję trans­por­tu. Przed inwe­sto­rem pozo­sta­je m. in. kwe­stia pozy­ska­nia zgód śro­do­wi­sko­wych i pozwo­leń na budo­wę, pozy­ski­wa­nie kadr i wie­le innych wyzwań zwią­za­nych z loko­wa­niem inwe­sty­cji w innym kra­ju — doda­je.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting