Powiat podpisze umowę na transport zbiorowy

Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski zawarł poro­zu­mie­nia ze wszyst­ki­mi gmi­na­mi w spra­wie finan­so­wa­nia trans­por­tu zbio­ro­we­go, rów­nież rada powia­tu jed­no­gło­śnie pod­czas nad­zwy­czaj­ne­go posie­dze­nia udzie­li­ła zarzą­do­wi zgo­dy na pod­pi­sa­nie umo­wy z fir­mą trans­por­to­wą GTV Bus, głów­nym pod­mio­tem, któ­ry od 1 lip­ca wej­dzie na teren powia­tu.

Cały skom­pli­ko­wa­ny pro­ces uru­cho­mie­nia nowe­go ope­ra­to­ra był jed­nym z naj­trud­niej­szych zadań w histo­rii powia­tu i bar­dzo dużym wyzwa­niem.

- Było to dla nas nowe zada­nie, skom­pli­ko­wa­ne praw­nie i logi­stycz­nie. Będą tro­chę inne tra­sy, nowe roz­kła­dy jaz­dy i jed­na nowość o 1 wrze­śnia, ale o tym jesz­cze powie­my. Posta­wi­li­śmy też waru­nek, by kie­row­cy zara­bia­li odpo­wied­nie pie­nią­dze, sza­no­wa­li pasa­że­rów. Wszyst­kie auto­bu­sy będą wypo­sa­żo­ne w sys­te­my GPS, by mieć kon­tro­lę nad prze­bie­giem tra­sy i cza­sem dojaz­du, będzie­my się przy­glą­dać nowe­mu ope­ra­to­ro­wi – infor­mu­je sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj.

Poło­wę kosz­tów trans­por­tu zbio­ro­we­go pokry­je powiat, dru­gą poło­wę gmi­ny, któ­re podzie­li­ły się mię­dzy sobą.

- Ogrom­na pra­ca służb powia­to­wych, my sami uczest­ni­czy­li­śmy we wszyst­kich roz­mo­wach, to bar­dzo istot­ne, bo jest wie­le miej­sco­wo­ści na tere­nie gmin wiej­skich, gdzie jedy­ną moż­li­wo­ści dojaz­du do urzę­du czy leka­rza jest wła­śnie auto­bus. Cie­szę się, bo uwa­żam, że my samo­rzą­dow­cy wywią­za­li­śmy się na piąt­kę – pod­kre­śla wójt Paw­ło­wi­czek Jerzy Tref­fon.

- Nie ma jed­nej rze­czy, tu wszyst­ko było trud­ne, bo nowe. Od stycz­nia pra­co­wa­li­śmy nad tym, by zro­bić to jak naj­le­piej, przy tym cały czas kon­sul­to­wa­li­śmy w urzę­dach wszyst­ko to, co ocze­ki­wał od nas lider, czy­li sta­ro­stwo powia­to­we. Było wie­le zawi­ło­ści praw­nych, ale uda­ło się, cze­ka­my na pierw­sze kur­sy auto­bu­sów – zazna­czył wójt Bie­ra­wy Krzysz­tof Ficoń.

Umo­wa z fir­mą GTV Bus, któ­rej pod­wy­ko­naw­cą będzie PKS z Raci­bo­rza ma zostać pod­pi­sa­na w czwar­tek 13 czerw­ca.

źró­dło: Sta­ro­stwo KK/ AL

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting