Grupa Azoty ZAK S.A. z nowym kondensatorem niskociśnieniowym

Na insta­la­cji kwa­su azo­to­we­go TK V w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. kosz­tem bli­sko 6 mln zł wymie­nio­ny został nisko­ci­śnie­nio­wy kon­den­sa­tor E-109.

Apa­rat ten słu­ży do schła­dza­nia tlen­ków azo­tu oraz odse­pa­ro­wa­nia kwa­śne­go kon­den­sa­tu. Mie­rzy 12 m i waży ok. 39 ton.

– W nowym mode­lu mate­riał nie­któ­rych ele­men­tów zmie­nio­no ze sta­li zwy­kłej na kwa­so­od­por­ną. Pozwo­li to na zwięk­sze­nie nie­za­wod­no­ści pra­cy insta­la­cji, pozio­mu bez­pie­czeń­stwa pro­duk­cji oraz zało­gi – pod­kre­śla Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Przy­po­mnij­my, że w 2010 roku w ówcze­snym ZAK S.A. uru­cho­mio­no jed­ną z naj­więk­szych inwe­sty­cji pol­skiej bran­ży che­micz­nej w tym okre­sie – insta­la­cję pro­duk­cji kwa­su azo­to­we­go TKV. Pierw­szy litr kwa­su został wypro­du­ko­wa­ny 29 grud­nia 2010 roku o godzi­nie 13: 18.

Powsta­ła ona kosz­tem ponad 300 mln zł i zastą­pi­ła prze­sta­rza­łą tech­no­lo­gicz­nie, bli­sko pięć­dzie­się­cio­let­nią insta­la­cję pro­duk­cji kwa­su azo­to­we­go TKI. Wydaj­ność insta­la­cji zapla­no­wa­no na 900 ton kwa­su na dobę. Wyda­rze­nie to mia­ło zna­czą­cy wpływ na cha­rak­ter zakła­do­wej pro­duk­cji, wzmac­nia­jąc jej pro­eko­lo­gicz­ny wymiar poprzez zmniej­sze­nie oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko. Przede wszyst­kim jed­nak umoż­li­wi­ło zacho­wa­nie cią­gło­ści pro­duk­cji nawo­zów na nie­zmie­nio­nym pozio­mie, do dziś sta­no­wią­cych filar roz­wo­ju spół­ki. Pomo­gło w pozy­ski­wa­niu nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych oraz obni­że­nie wskaź­ni­ków surow­ców i mediów ener­ge­tycz­nych.
Budo­wa insta­la­cji kwa­su azo­to­we­go TKV to pierw­szy pro­jekt inwe­sty­cyj­ny, reali­zo­wa­ny w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. z udzia­łem fun­du­szy euro­pej­skich.

Cechą wizu­al­ną wyróż­nia­ją­cą insta­la­cję na zakła­dzie jest bry­ła budyn­ku ste­row­ni. Ultra­no­wo­cze­sna i przy­ku­wa­ją­ca wzrok jest wizy­tów­ką insta­la­cji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting