Grupa Azoty Zak S.A. po raz kolejny wspiera służę zdrowia

Pre­zes kędzie­rzyń­skiej spół­ki Artur Kamiń­ski prze­ka­zał czek na 108 tysię­cy zło­tych szpi­ta­lo­wi w Nysie.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. moc­no zaan­ga­żo­wa­ła się w pomoc służ­bie zdro­wia na Opolsz­czyź­nie. W związ­ki z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa prze­ka­za­ła pie­nią­dze kil­ku szpi­ta­lom albo doin­we­sto­wa­ła je sprzę­to­wo. W sumie poziom środ­ków finan­so­wych prze­ka­za­nych przez Gru­pę Azo­ty ZAK na wal­kę z COVID-19 się­gnął nie­mal 1 000 000 zł.

Do wspie­ra­nych pla­có­wek medycz­nych dołą­czył wła­śnie Zespół Opie­ki Zdro­wot­nej w Nysie, gdzie prze­ka­za­no w śro­dę sym­bo­licz­ny czek na kwo­tę 108 tys. zło­tych.

– To kon­se­kwent­na reali­za­cja idei spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su. Roz­po­czy­na­jąc od nasze­go mia­sta, rok temu udzie­li­li­śmy wspar­cia szpi­ta­lo­wi w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­ry peł­nił funk­cję szpi­ta­la jed­no­imien­ne­go. Następ­ny był mniej­szy, ale zna­ko­mi­cie uzu­peł­nia­ją­cy ofer­tę medycz­ną woje­wódz­twa opol­skie­go szpi­tal w Bia­łej. Kolej­nym natu­ral­nym kro­kiem jest Nysa, któ­ra obok Kędzie­rzy­na-Koź­la i Opo­la była i jest bar­dzo waż­nym ośrod­kiem wal­ki z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Musi­my zda­wać sobie spra­wę, że ta wal­ka wciąż trwa i trzy­mać rękę na pul­sie – zazna­cza pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK Artur Kamiń­ski.

Prze­ka­za­ne pie­nią­dze prze­zna­czo­no na zakup kar­dio­mo­ni­to­ra do komo­ry hiper­ba­rycz­nej, słu­żą­cej do lecze­nia powi­kłań po COVID-19 ze stro­ny ukła­du krą­że­nia i cen­tral­ne­go ukła­du ner­wo­we­go. To jedy­ny tego typu sprzęt w woje­wódz­twie opol­skim.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting