Paweł Stańczyk został prezesem Grupy Azoty ZAK S.A.

To mene­dżer z bran­ży ener­ge­tycz­no-pali­wo­wej, któ­ry wcze­śniej pra­co­wał m.in. w spół­kach Orle­nu i PGNiG-e.

Posie­dze­nie rady nad­zor­czej odby­ło się w pią­tek. Na sta­no­wi­sko pre­ze­sa Gru­py Azo­ty ZAK S.A. rada wybra­ła Paw­ła Stań­czy­ka. Jak poda­je spół­ka w swo­im ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie, to to mene­dżer z doświad­cze­niem w sek­to­rze ener­ge­tycz­no-pali­wo­wym, pra­cu­ją­cy na sta­no­wi­skach w ran­dze dyrek­to­ra, człon­ka zarzą­du i rady nad­zor­czej.

Karie­rę zaczy­nał w latach 2003 – 2006 jako zastęp­ca dyrek­to­ra depar­ta­men­tu stra­te­gii i roz­wo­ju regio­nal­ne­go w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go w War­sza­wie.

W latach 2006 – 2016 był zastęp­cą pre­zy­den­ta Mia­sta Ostro­łę­ki a od 2016 do 2018 człon­kiem rady dyrek­to­rów w Pol­skiej Orga­ni­za­cji Prze­my­słu i Han­dlu Naf­to­we­go.

W latach 2016 – 2018 pre­zes zarzą­du w fir­mie Ope­ra­tor Logi­stycz­ny Paliw Płyn­nych sp. z o.o. w Gru­pie PERN. Następ­nie do 2020 r. peł­nił funk­cje mene­dżer­skie w spół­kach Gru­py ORLEN. W latach 2020 – 2021 wice­pre­zes zarzą­du Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Elek­tro­cie­płow­ni Zawo­do­wych. Do maja 2021 r. pre­zes zarzą­du PGNiG TERMIKA S.A” — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie spół­ki.

Stań­czyk to absol­went stu­diów mene­dżer­skich MBA Ener­ge­ty­ka na Uczel­ni Łazar­skie­go, sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, stu­diów mene­dżer­skich w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie.

W zarzą­dzie Gru­py Azo­ty ZAK S.A. decy­zją rady nad­zor­czej pozo­sta­ną Artur Kamiń­ski i Bole­sław Goran­czew­ski. Ten pierw­szy będzie peł­nił funk­cję wice­pre­ze­sa, a dru­gi — człon­ka zarzą­du.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting