Doradzaliśmy na temat nawożenia i bezpieczeństwa

W stycz­niu i lutym Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. w part­ner­stwie z KRUS zor­ga­ni­zo­wa­ła cykl spo­tkań dla przed­sta­wi­cie­li bran­ży rol­ni­czej.

Były to pre­lek­cje na tere­nie jede­na­stu powia­tów woje­wódz­twa opol­skie­go. Spo­tka­nia kon­cen­tro­wa­ły się na bie­żą­cych tema­tach i pro­ble­mach, z któ­ry­mi sty­ka­ją się użyt­kow­ni­cy nawo­zów, mię­dzy inny­mi dora­dza­no w spra­wie spo­so­bów nawo­że­nia i bez­piecz­ne­go sto­so­wa­nia środ­ków che­micz­nych w upra­wach. Wie­le uwa­gi poświę­co­no pro­pa­go­wa­niu zasad bez­piecz­ne­go życia i pra­cy w gospo­dar­stwach wiej­skich celem zmniej­sze­nia wypad­ko­wo­ści w rol­nic­twie, a tak­że nowym prze­pi­som unij­nym skie­ro­wa­nym dla bran­ży rol­nej.

Ostat­nie semi­na­rium odby­ło się 22 lute­go w Kie­trzu z udzia­łem wice­wo­je­wo­dy opol­skie­go Vio­let­ty Porow­skiej, któ­ra podzię­ko­wa­ła Gru­pie Azo­ty za wspar­cie ini­cja­ty­wy.

– Gru­pa Azo­ty o dobrym, bez­piecz­nym i efek­tyw­nym rol­nic­twie myśli w całym swo­im pro­ce­sie pro­duk­cji. Jest ona bar­dzo poważ­nym part­ne­rem pro­jek­tu, ponie­waż ofe­ru­je mery­to­ry­kę i zapew­nia kom­fort przy­go­to­wa­nia semi­na­rium – komen­to­wa­ła Vio­let­ta Porow­ska. – Rol­ni­cy zwra­ca­ją uwa­gę na wspar­cie insty­tu­cjo­nal­ne, ocze­ku­jąc dużej otwar­to­ści i bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu. Dla­te­go ini­cja­ty­wa spo­tka­ła się z tak dużym odze­wem – doda­ła.

Semi­na­ria zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne na pod­sta­wie Poro­zu­mie­nia Gru­py Azo­ty ZAK S.A. z opol­skim oddzia­łem Kasy Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go (KRUS), pod­pi­sa­ne­go 21 stycz­nia 2019 roku.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting