Cenne wyróżnienie dla doktora Rafała Olejnika

Zna­ny kędzie­rzyń­ski lekarz i pre­zes Kli­ni­ki Novej został doce­nio­ny w kon­kur­sie “Suk­ces Roku 2021 w Ochro­nie Zdro­wia – Lide­rzy Medy­cy­ny”.

Dok­tor Rafał Olej­nik to uzna­ny kędzie­rzyń­sko-koziel­ski uro­log, któ­ry od kil­ku lat z powo­dze­niem roz­wi­ja Kli­ni­kę Novą, będą­cą jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szych szpi­ta­li na Opolsz­czyź­nie. Kom­pe­ten­cje dok­to­ra Olej­ni­ka zosta­ły doce­nio­ne przez kapi­tu­łę kon­kur­su “Suk­ces Roku 2021 w Ochro­nie Zdro­wia – Lide­rzy Medy­cy­ny”.
Otrzy­mał on wyróż­nie­nie w kate­go­rii “Mene­dżer roku 2021 w Ochro­nie Zdro­wia – pla­ców­ki pry­wat­ne”.

Suk­ces Roku w Ochro­nie Zdro­wia – Lide­rzy Medy­cy­ny” to corocz­ny kon­kurs, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Wydaw­nic­two Medycz­ne Ter­me­dia oraz redak­cja „Mene­dże­ra Zdro­wia” i „Kurie­ra Medycz­ne­go”. Celem przed­się­wzię­cia jest wybór i nagro­dze­nie osób i insty­tu­cji, któ­re odnio­sły suk­ces w ochro­nie zdro­wia. Kon­kur­so­we sta­tu­et­ki zosta­ną wrę­czo­ne 26 stycz­nia 2022 r. o godz. 18:00 w Sali Wiel­kiej Zam­ku Kró­lew­skie­go w War­sza­wie.

Gali „Suk­ces Roku” towa­rzy­szyć będzie kon­fe­ren­cja „Prio­ry­te­ty w ochro­nie zdro­wia 2022”, któ­ra poświę­co­na będzie tema­tom zdro­wia publicz­ne­go w dobie pan­de­mii, poli­ty­ce leko­wej, roli sek­to­ra pry­wat­ne­go w pol­skim sys­te­mie ochro­ny zdro­wia oraz prio­ry­te­tom w wybra­nych obsza­rach tera­peu­tycz­nych. Do udzia­łu w pane­lach zapro­szo­no auto­ry­te­ty z wybra­nych dzie­dzin medycz­nych, a tak­że przed­sta­wi­cie­li Mini­ster­stwa Zdro­wia, Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia oraz klu­czo­wych orga­ni­za­cji sek­to­ra zdro­wot­ne­go.”

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting