Jest bezpiecznie i nowocześnie. Ulica Mostowa oficjalnie oddana do użytku

To kolej­ny wyre­mon­to­wa­ny odci­nek waż­ne­go szla­ku komu­ni­ka­cyj­ne­go w mie­ście, pro­wa­dzą­ce­go do licz­nych firm. Remont dro­gi w Azo­tach kosz­to­wał pra­wie 1 mln 400 tys. zł. Poło­wa kwo­ty pocho­dzi­ła z rzą­do­we­go pro­gra­mu zewnętrz­ne­go, o któ­rą posta­rał się samo­rząd apli­ku­jąc o środ­ki i prze­cho­dząc pozy­tyw­nie wery­fi­ka­cję komi­sji.

– Wycze­ki­wa­na inwe­sty­cja w tej czę­ści mia­sta, łączą­ca duże zakła­dy pra­cy. Jeden trakt do cen­trum został już wyko­na­ny, teraz odda­je­my kolej­ny, któ­ry uwal­nia naj­więk­szy ruch. Dro­ga zro­bio­na w dobrym stan­dar­dzie, gdzie chcie­li­śmy pod­nieść bez­pie­czeń­stwo zarów­no pie­szych, jak i rowe­rzy­stów, ale i zmo­to­ry­zo­wa­nych poprzez cho­ciaż­by wysep­kę roz­dzie­la­ją­cą ruch w nie­bez­piecz­nym miej­scu tej dro­gi. Ostat­nim eta­pem będzie frag­ment pod wia­duk­ta­mi kole­jo­wy­mi. Chciał­bym podzię­ko­wać panu woje­wo­dzie za to dofi­nan­so­wa­nie – mówił sta­ro­sta Paweł Maseł­ko.

– Kędzie­rzyn-Koź­le potrze­bu­je dróg na naj­wyż­szym pozio­mie. Chciał­bym pochwa­lić powiat za wnio­ski, któ­re skła­da, są one na wyso­kim pozio­mie i nie pozo­sta­wia­ją nam złu­dzeń, że dana dro­ga powin­na być współ­fi­nan­so­wa­na. Chcia­ło­by się powie­dzieć tak nie­wie­le, a jed­nak tak wie­le, bo tro­chę ponad 700 metrów, ale dro­gi bez­piecz­nej, takiej po któ­rej jedzie się kom­for­to­wo. Rów­nież sama kwo­ta bli­sko 1 mln 400 tys. zł jest wiel­ka kwo­tą jeśli cho­dzi o całość inwe­sty­cji – zazna­czył woje­wo­da Sła­wo­mir Kło­sow­ski.

– W imie­niu rad­nych chcia­łam podzię­ko­wać woje­wo­dzie oraz wszyst­kim tym, któ­rzy pra­co­wa­li nad tą inwe­sty­cją. Dodam, że w tym miej­scu mamy też waż­ny punkt dla uczniów pobli­skiej szko­ły – przy­sta­nek auto­bu­so­wy, któ­ry pozwo­li na wygod­niej­sze i szyb­sze sko­mu­ni­ko­wa­nie się z inny­mi czę­ścia­mi mia­sta – pod­kre­śli­ła prze­wod­ni­czą­ca Rady Powia­tu Danu­ta Wró­bel.

Na Mosto­wej powsta­ły nowe ścież­ki rowe­ro­we po obu stro­nach jezd­ni o sze­ro­ko­ści 1,5 metra. Jest też wspo­mnia­na wyspa roz­dzie­la­ją­ca ruch na skrzy­żo­wa­niu z ul. Waryń­skie­go, popra­wia­ją­ca bez­pie­czeń­stwo. Solid­nie wzmoc­nio­no kon­struk­cję dwo­ma war­stwa­mi. Poja­wi­ły się nowe latar­nie ledo­we doświe­tla­ją­ce przej­ścia dla pie­szych zasi­la­ne zie­lo­ną ener­gią oraz hybry­do­we doświe­tle­nie prze­jaz­du dla rowe­rzy­stów (ener­gia solar­nia i wia­tro­wa). Są rów­nież aktyw­ne zna­ki dro­go­we dobrze widocz­ne z dale­ka w ciem­no­ści.

W otwar­ciu wziął rów­nież udział prze­wod­ni­czą­cy komi­sji infra­struk­tu­ry i bez­pie­czeń­stwa Rady Powia­tu Piotr Jahn oraz przed­sta­wi­ciel wyko­naw­cy.

AL/Starostwo KK

 

Co na dro­gach w 2022 ?

W budże­cie powia­tu zabez­pie­czo­no nie­mal 12 mln zł na inwe­sty­cje, w tym kwo­tę nie­zbęd­ną na wkład wła­sny do pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych na 2022 rok. Nie jest to kwo­ta mała bio­rąc pod uwa­gę rosną­ce wciąż zada­nia nakła­da­ne na samo­rzą­dy i sytu­ację gospo­dar­czą w kra­ju. W 2022 roku powiat zmo­der­ni­zu­je uli­cę Pio­tra Skar­gi w Kędzie­rzy­nie, gdzie prze­bu­do­wa­ne zosta­ną dwa przej­ścia dla pie­szych od dro­gi woje­wódz­kiej 408 oraz od uli­cy Bema, dro­gę cze­ka też remont frag­men­ta­rycz­ny nawierzch­ni. Nowe przej­ście dla pie­szych poja­wi się na dro­dze Cisek-Bie­ra­wa w sąsiedz­twie gmin­ne­go cen­trum kul­tu­ry w Bie­ra­wie. Prze­bu­do­wa­na zosta­nie dro­ga Więk­szy­ce-Łęż­ce. Na ul. Mic­kie­wi­cza w Bie­ra­wie poja­wi się nowa ścież­ka rowe­ro­wa. Prze­bu­do­wy docze­ka­ją się par­kin­gi przy ul. Har­cer­skiej w Kędzie­rzy­nie. Pobo­cze na dro­dze w miej­sco­wo­ści Landz­mierz zosta­nie utwar­dzo­ne. Nową nawierzch­nię zyska dro­ga powia­to­wa w Sta­rej Kuź­ni. Powiat wyda też pie­nią­dze na wpar­cie służb zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go poprzez zakup pojaz­du spe­cja­li­stycz­ne­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting