Będą kontrolowane upusty gazu w Sławięcicach

W ponie­dzia­łek rusza roz­ruch nowe­go gazo­cią­gu z Kędzie­rzy­na do Two­ro­gu.

Nowy gazo­ciąg w cią­gu kil­ku­na­stu dni ma zostać uru­cho­mio­ny i spraw­dzo­ny pod kątem spraw­no­ści. Roz­ruch ma zostać prze­pro­wa­dzo­ny na odcin­ku Kędzie­rzyn-Koź­le – Two­róg. Pra­ce będą pro­wa­dzo­ne zgod­nie z zapew­nie­niem wszel­kich wymo­gów bez­pie­czeń­stwa.

W trak­cie pro­ce­su w rejo­nie Sła­wię­cic mogą wystą­pić kon­tro­lo­wa­ne upu­sty gazu lub powie­trza powo­du­ją­ce hałas (odgłos świ­stu). To zja­wi­sko nie sta­no­wi żad­ne­go zagro­że­nia dla miesz­kań­ców.

Powsta­ją­cy 43-kilo­me­tro­wy gazo­ciąg będzie istot­nym ele­men­tem gazo­we­go Kory­tarz Pół­noc-Połu­dnie, któ­ry połą­czy Ter­mi­nal LNG w Świ­no­uj­ściu oraz pla­no­wa­ny gazo­ciąg Bal­tic Pipe z połu­dniem Pol­ski i przy­szły­mi inter­ko­nek­to­ra­mi na Sło­wa­cję i Ukra­inę.

Ten nowo­cze­sny gazo­ciąg o geo­stra­te­gicz­nym zna­cze­niu będzie miał nie tyl­ko wpływ na bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne Pol­ski, ale przy­nie­sie też kon­kret­ne korzy­ści spo­łecz­no­ściom lokal­nym na tere­nach, przez któ­re prze­bie­ga.

Gaz-Sys­tem SA będzie rok­rocz­nie odpro­wa­dzać poda­tek od nie­ru­cho­mo­ści w wyso­ko­ści 2 proc. war­to­ści budo­wa­nej infra­struk­tu­ry prze­sy­ło­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na tere­nie danej gmi­ny, na pod­sta­wie usta­wy o podat­kach i opła­tach lokal­nych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting