Kędzierzynianie kolędowali na Placu Wolności

Dziś po połu­dniu spo­tka­li się w tym miej­scu uczest­ni­cy Orsza­ku Trzech Kró­lów.

Trzy gru­py miesz­kań­ców prze­szły w roz­śpie­wa­nych koro­wo­dach do cen­trum mia­sta. Przy ple­ba­nii para­fii św. Miko­ła­ja kró­lo­wie poroz­ma­wia­li z Hero­dem, a potem poszli pokło­nić się małe­mu Jezu­so­wi oraz Józe­fo­wi i Maryi.

Przed sta­ro­stwem zgro­ma­dzi­ło się łącz­nie ponad tysiąc osób. Wspól­ne kolę­do­wa­nie roz­po­czę­li od odśpie­wa­nia naj­star­szej pol­skiej pie­śni bożo­na­ro­dze­nio­wej “Cicha noc”. Do zebra­nych prze­ma­wia­li m.in. opol­ski biskup pomoc­ni­cy Rudolf Pier­ska­ła, sta­ro­sta kędzie­rzyń­sko-koziel­ska Mał­go­rza­ta Tudaj i wice­pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la Woj­ciech Jagieł­ło. Wszy­scy zło­ży­li wier­nym naj­lep­sze życze­nia.

Orszak Trzech Kró­li to reli­gij­na, spo­łecz­na impre­za, pole­ga­ją­ca na prze­mar­szu akto­rów (doro­słych, mło­dzie­ży i dzie­ci), prze­bra­nych za trzech Kró­li, dwór i woj­sko, Świę­tą Rodzi­nę, anio­łów, dia­błów, Hero­da, itp. Zawsze sce­na­riusz Orsza­ku nawią­zu­je do tra­dy­cji jase­łek i jest opar­ty na prze­ka­zie Biblij­nym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting