Prokuratura chce kary dla matki z Kędzierzyna-Koźla, która pomogła córce usunąć ciążę

Śled­czy pro­po­nu­ją sądo­wi rok wię­zie­nia w zawie­sze­niu na trzy lata.

Spra­wa wyszła na jaw dzię­ki czuj­no­ści kura­to­ra rodzin­ne­go, któ­ry dowie­dział się o nie­le­gal­nym usu­nię­ciu cią­ży. Dziec­ka spo­dzie­wa­ła się 16-let­nia mło­da kobie­ta. Nie chcia­ła go jed­nak uro­dzić. O swo­ich pla­nach poin­for­mo­wa­ła mat­kę, 35-let­nią miesz­kan­kę Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Kobie­ta zna­la­zła, a następ­nie kupi­ła w inter­ne­cie tablet­ki na poro­nie­nie. Poda­ła swo­jej cór­ce, dzię­ki cze­mu dziec­ko nie uro­dzi­ło się. O wszyst­kim dowie­dział się jed­nak kura­tor i powia­do­mił orga­ny ści­ga­nia.

Jak poin­for­mo­wa­ła Ane­ta Rem­pal­ska z biu­ra pra­so­we­go Sądu Okrę­go­we­go w Opo­lu Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zło­ży­ła wnio­sek o wyda­nie wyro­ku dla 35-lat­ki bez prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su w tej spra­wie.

Wnio­sku­je dla kędzie­rzy­nian­ki o karę roku wię­zie­nia w zawie­sze­niu na trzy lata, odda­nie jej pod dozór kura­to­ra i zobo­wią­za­nie oskar­żo­nej do infor­mo­wa­nia o prze­bie­gu okre­su pró­by. Spra­wę roz­po­zna­je Sąd Okrę­go­wy w Opo­lu.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting