Już w niedzielę wielki Bieg Koziołków

Miesz­kań­cy mogą się spo­dzie­wać dużych emo­cji spor­to­wych i utrud­nień w ruchu.

Bieg Kozioł­ków to impre­za, któ­ra na sta­le wpi­sa­ła się w spor­to­wy kra­jo­braz Kędzie­rzy­na-Koź­la. Ósma edy­cja odbę­dzie się już w tę nie­dzie­lę. Naj­pierw o 10. na star­cie zamel­du­ją się dzie­ci i mło­dzież. W samo połu­dnie na tra­sę wyru­szą doro­śli, któ­rzy będą mie­li do poko­na­nia 5 lub 10 kilo­me­trów.

Bieg będzie się wią­zał z pew­ny­mi utrud­nie­nia­mi dla kie­row­ców. Od 9.45 cał­ko­wi­cie wyłą­czo­ne z ruchu będą uli­ce Rynek, Marii Skło­dow­skiej-Curie, Pla­ne­to­rza, Złot­ni­cza i Anny.

Od 11.40 samo­cho­dy nie prze­ja­dą tak­że uli­ca­mi Konop­nic­kiej, Tar­go­wą, Kra­szew­skie­go, Pia­stow­ską, Głów­ną (pod wia­duk­tem kole­jo­wym), Kocha­now­skie­go, Łuka­sie­wi­cza i Pla­ne­to­rza od stro­ny ul. Racła­wic­kiej. Utrud­nie­nia znik­ną o godz. 14.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting