Pożar w Kłodnicy. Ogień w garażu i budynku mieszkalnym

Do nie­bez­piecz­ne­go zda­rze­nia doszło dziś na uli­cy Kra­sic­kie­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Na razie nie wia­do­mo jak doszło do zapró­sze­nia ognia. Naj­pierw poja­wił się on w gara­żu przy uli­cy Kra­sic­kie­go. Według wstęp­nych infor­ma­cji prze­ka­za­nych przez stra­ża­ków wyni­ka, że były tam zma­ga­zy­no­wa­ne mate­ria­ły łatwo­pal­ne.

To dopro­wa­dzi­ło do szyb­kie­go roz­prze­strze­nia­nia się ognia, od któ­re­go zaję­ła się tak­że ele­wa­cja pobli­skie­go budyn­ku miesz­kal­ne­go. Na miej­scu inter­we­nio­wa­ły czte­ry zastę­py stra­ży pożar­nej.

Stra­ża­kom szyb­ko uda­ło się opa­no­wać żywioł. Po spraw­dze­niu budyn­ku miesz­kal­ne­go oka­za­ło się, że nikt nie ucier­piał. Poli­cja wyja­śnia przy­czy­ny zda­rze­nia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting