Koniec kampanii wyborczej przed I turą. Jak wypadła w Kędzierzynie-Koźlu?

Swo­ją inten­syw­no­ścią zde­cy­do­wa­nie ustę­po­wa­ła tej z wybo­rów par­la­men­tar­nych. Posło­wie dwóch wio­dą­cych par­tii popra­co­wa­li jed­nak na wynik swo­ich fawo­ry­tów.

Żaden z kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta Pol­ski nie zja­wił się w kam­pa­nii wybor­czej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Co praw­da jesz­cze przed epi­de­mią była u nas Mał­go­rza­ta Kida­wa-Błoń­ska, ale poli­tyk PO osta­tecz­nie zosta­ła “wymie­nio­na” przez wła­dze par­tii na Rafa­ła Trza­skow­skie­go.

Kołem zama­cho­wym kam­pa­nii w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu musie­li zostać tutej­si samo­rzą­dow­cy oraz opol­scy par­la­men­ta­rzy­ści. I ci przy­ło­ży­li się do pra­cy. Na pra­wi­cy pra­co­wa­ła przede wszyst­kim Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz, miej­ska rad­na PiS, któ­ra zosta­ła peł­no­moc­ni­kiem do spraw wybo­rów pre­zy­denc­kich. W mie­ście zawi­sło spo­ro bane­rów Andrze­ja Dudy, w mia­rę spraw­nie kam­pa­nia prze­bie­ga­ła tak­że w inter­ne­cie.

Sze­fo­wa PiS w regio­nie Vio­let­ta Porow­ska zor­ga­ni­zo­wa­ła kil­ka dni temu duży wiec popar­cia dla Andrze­ja Dudy w Śród­mie­ściu. Licz­ni sym­pa­ty­cy PiS i zwo­len­ni­cy urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta przy­łą­czy­li się do tej ini­cja­ty­wy. Całość wypa­dła bar­dzo dobrze i była naj­moc­niej­szym akcen­tem w tego­rocz­nej kam­pa­nii na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la.

W kam­pa­nię anga­żo­wa­li się tak­że poli­ty­cy Koali­cji Oby­wa­tel­skiej. Dużym suk­ce­sem zakoń­czy­ła się zbiór­ka pod­pi­sów dla Rafa­ła Trza­skow­skie­go, któ­rą orga­ni­zo­wa­no na Pla­cu Wol­no­ści, a tak­że w Koź­lu na Ryn­ku oraz na ul. Woj­ska Pol­skie­go. W sumie zebra­no oko­ło 3 tysią­ce pod­pi­sów. W akcję moc­no zaan­ga­żo­wa­li się rad­ny woje­wódz­ki Robert Węgrzyn z PO oraz szef Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Michał Nowak.

Nowak wspól­nie z posła­mi z Opo­la: Witol­dem Zemba­czyń­skim oraz Toma­szem Kostu­siem nama­wia­li rów­nież do gło­so­wa­nia na Trza­skow­skie­go w ostat­nich dniach kam­pa­nii.

O tym, kto lepiej prze­pra­co­wał kam­pa­nię prze­ko­na­my się już w ponie­dzia­łek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting