Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent otrzy­mał 41,8 pro­cent gło­sów wg son­da­żow­ni IPSOS. Rafał Trza­skow­ski został popar­ty przez nie­ca­łe 31 pro­cent wybor­ców.

Nie­spo­dzian­ki nie było. Andrzej Duda był fawo­ry­tem pierw­szej tury wybo­rów pre­zy­denc­kich i wstęp­ny, son­da­żo­wy wynik wybo­rów to potwier­dza. Otrzy­mał on41,8 pro­cent gło­sów wg. son­da­żow­ni IPSOS. W szta­bie Andrze­ja Dudy zapa­no­wa­ła eufo­ria, odśpie­wa­no 100 lat.

Jego głów­ny kon­ku­rent może liczyć na popar­cie 30,4 pro­cen­ta wybor­ców. Trze­cie miej­sce zajął Szy­mon Hołow­nia z wyni­kiem 13,3 proc.

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu do godzi­ny 17.00 fre­kwen­cja wynio­sła 44,2 pro­cent. Jak poda­ła Dobra Gaze­ta z Kędzie­rzy­na-Koź­la naj­wię­cej wybor­ców zagło­so­wa­ło na osie­dlu Kuź­nicz­ka — 56% oraz na osie­dlu Pia­stów w komi­sji obwo­do­wej w PSP nr 19 — 53%. Naj­mniej osób odda­ło głos w Bla­chow­ni w DK Lech — 34,6%.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting