Kędzierzyński komitet poparcia dla Andrzeja Dudy. Kto w nim jest?

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent może liczyć na spo­re popar­cie wśród miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Wia­do­mo, kto zna­lazł się w jego komi­te­cie. Są zna­ne nazwi­ska.

Liczy 30 osób, to zarów­no samo­rzą­dow­cy jak i sym­pa­ty­cy pra­wi­cy z tere­nu Kędzie­rzy­na-Koź­la. Oso­bą naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­ną w kam­pa­nię pre­zy­dent Andrze­ja Dudy jest Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz, rad­na miej­ska z Kędzie­rzy­na-Koź­la i peł­no­moc­nik PiS w powie­cie.

W komi­te­cie zna­leź­li się tak­że rad­ni: Sła­wo­mir Woł­ko­wiec­ki, Fabian Pszon oraz Gra­ży­na Fili­po­wicz. Znaj­dzie­my tu rów­nież zaan­ga­żo­wa­ną w spra­wy pra­wi­cy Urszu­lę Matu­szyk czy Aga­tę Bla­chu­cik.

Sym­pa­ty­cy pra­wi­cy z Kędzie­rzy­na-Koź­la od wie­lu dni inten­syw­nie pra­cu­ją nad kam­pa­nią urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta. Widać to mię­dzy inny­mi na uli­cach, gdzie zawi­sło spo­ro bane­rów Andrze­ja Dudy. W nie­dzie­lę odby­ło się tak­że spo­tka­nie z Kami­lem Bort­ni­czu­kiem, posłem Poro­zu­mie­nia, któ­ry zachę­cał do gło­so­wa­nia na pre­zy­den­ta Dudę.

W komi­te­cie zna­leź­li się:
1. Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz — rad­na
2. Gra­zy­na Fili­po­wicz-Rad­na
3. Fabian Pszon-rad­ny
4.Sławomir Woł­ko­wiec­ki-Rad­ny
5. Leszek Żab­ski
6. Urszu­la Matu­szyk
7. Danu­ta Sad­kow­ska
8. Kry­sty­na Matu­sik
9. Anna Romik
10. Aga­ta Bla­chu­cik
11. Ire­ne­usz Matu­sik
12.Teresa Kamysz
13. Miko­łaj Kamysz
14. Wan­da Kamysz
15. Jacek Rogow­ski
16. Maria Rogow­ska
17. Anna Pytlik
18. Kata­rzy­na Śmit­kow­ska
19.Bogdan Śmit­kow­ski
20. Maria Andrusz­czyk
21. Andrusz­czyk Kazi­mierz
22. Anto­ni­na Kowal­czyk
23. Jadwi­ga Sorzań­ska
24. Alek­san­dra Fabian
25. Adam Fabian
26. Mariusz Pili­chow­ski
27. Jan Hyc­ner
28. Leszek Gło­gow­ski
29. Zbi­gniew Busz­ko
30. Anna Sobań­ska

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting