Nieuczciwa walka wyborcza. Giną banery Andrzeja Dudy

Dzia­ła­cze PiS i oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w kam­pa­nię zwra­ca­ją uwa­gę na fakt, ze zry­wa­ne są mate­ria­ły wybor­cze urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta. Ocze­ku­ją sta­now­czej reak­cji i zaprze­sta­nia takich prak­tyk.

O pro­ble­mie nie­ofi­cjal­nie mówi­li od kil­ku dni sym­pa­ty­cy Andrze­ja Dudy zaan­ga­żo­wa­ni w kam­pa­nię. We wto­rek ofi­cjal­nie poin­for­mo­wa­ła o tym sze­fo­wa PiS w regio­nie Vio­let­ta Porow­ska.

Nie dość, że bane­ry i pla­ka­ty Pana Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy są nisz­czo­ne, to jesz­cze bane­ry zni­ka­ją. Nie­ste­ty doty­czy to każ­de­go powia­tu w naszym woje­wódz­twie. Wyglą­da to na zma­so­wa­ną akcję, na stra­te­gię wybor­czą” — poin­for­mo­wa­ła Vio­let­ta Porow­ska.

Pod­kre­śli­ła, że trze­ba powie­dzieć sta­now­cze “Stop mowie nie­na­wi­ści!”. Ocze­ku­je też prze­pro­sin.

Zwra­ca­my się do szta­bów kontr­kan­dy­da­tów, aby zaape­lo­wa­li do swo­ich sym­pa­ty­ków, żeby usza­no­wa­li bane­ry Pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy” — pod­su­mo­wa­ła Vio­let­ta Porow­ska.

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zauwa­żyć moż­na tak­że znisz­czo­ne pla­ka­ty, naj­czę­ściej przez zama­lo­wy­wa­nie mar­ke­ra­mi oczu czy wypi­sa­nie wul­gar­nych haseł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting