Już w środę Wiki wylatuje na operację do USA

Odbę­dzie się ona 14 czerw­ca w szpi­ta­lu w Pit­ts­bur­gu.

Infor­ma­cję tę podał w mediach spo­łecz­no­ścio­wych Miko­łaj Wil­czek. — Teraz to już pew­ne. Pomi­mo pan­de­mii leci­my 27.05.2020, a ope­ra­cją w dniu 14.06.2020 — prze­ka­zał czło­nek rodzi­ny Wilcz­ków do któ­rej tra­fi­ła 3-let­nia Wiki.

Poprzed­ni ter­min ope­ra­cji Wik­to­rii, któ­ra cier­pi na poważ­ną cho­ro­bę ser­ca — Zespół Ebste­ina — był wyzna­czo­ny na 24 kwiet­nia. Został on jed­nak zawie­szo­ny z powo­du epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Pier­wot­nie pla­no­wa­no, że kon­sul­ta­cje w tej spra­wie mia­ły się odbyć w czerw­cu, ale osta­tecz­nie wszyst­kie usta­le­nia uda­ło się zakoń­czyć już w maju.

Rodzi­nie Wilcz­ków pomo­gło Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych. Wiki wraz z mamą i bra­tem pole­ci naj­pierw do Nowe­go Jor­ku, gdzie wszy­scy przej­dą obo­wiąz­ko­wą kwa­ran­tan­nę. Potem poja­dą do Pit­ts­bur­ga, gdzie na dziel­ną trzy­lat­kę cze­kać już będą leka­rze.

Szan­są na prze­ży­cie kolej­nych lat dla Wik­to­rii jest wła­śnie kosz­tow­na ope­ra­cja. Kil­ka tygo­dni temu miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la wzię­li udział w spe­cjal­nej zbiór­ce, gdzie zgro­ma­dzo­no ponad pół milio­na zło­tych na ten cel.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting