Katarzyna Kukolka-Bogocz nowym pełnomocnikiem PiS w powiecie

Rad­na miej­ska na tym sta­no­wi­sku zastą­pi Adria­na Czu­ba­ka.

Nomi­na­cję na sta­no­wi­sko peł­no­moc­ni­ka Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim wrę­czy­ła jej sze­fo­wa PiS w regio­nie Vio­let­ta Porow­ska. Kukol­ka-Bogocz już wcze­śniej zosta­ła tak­że peł­no­moc­ni­kiem tej par­tii ds. wybo­rów pre­zy­denc­kich 2020 w pow. k-koziel­skim.

- Mia­no­wa­nie na funk­cję peł­no­moc­ni­ka powia­to­we­go PiS w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim jest dla mnie wiel­kim uzna­niem — przy­zna­je Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz. — Jako oso­ba aktyw­nie dzia­ła­ją­ca będę sta­ra­ła się wypeł­niać jak naj­le­piej powie­rzo­ne zada­nia . Odda­na pra­ca i jesz­cze raz pra­ca. Będę sta­ra­ła się budo­wać sil­ne struk­tu­ry pra­wi­cy zarów­no w naszym mie­ście jak i powie­cie.

Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz jest rad­ną miej­ską pierw­szą kaden­cję. Jej par­tia jest w opo­zy­cji zarów­no w samo­rzą­dzie miej­skim jak i powia­to­wym. Kukol­ka-Bogocz będzie mia­ła za zada­nie mię­dzy inny­mi roz­wi­jać miej­sco­we struk­tu­ry.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting