W tym tygodniu zakażeń było najmniej

Od ponie­dział­ku do nie­dzie­li potwier­dzo­no tyl­ko trzy nowe przy­pad­ki zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim. To naj­lep­szy bilans od począt­ku epi­de­mii.

Urząd Woje­wódz­ki w Opo­lu poin­for­mo­wał w śro­dę o dwóch mło­dych miesz­kań­cach powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go cho­rych na COVID-19, a w pią­tek o kolej­nym nasto­lat­ku. Trzej wspo­mnia­ni mło­dzi ludzie to jedy­ne potwier­dzo­ne przy­pad­ki zaka­że­nia w tym tygo­dniu. Łącz­na licz­ba osób zaka­żo­nych w naszym powie­cie to 114.

To kolej­ny dowód na to, że epi­de­mia na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la i sąsied­nich gmin jest pod kon­tro­lą. Dla porów­na­nia tyl­ko w nie­wiel­kiej gmi­nie Jemiel­ni­ca (powiat strze­lec­ki) wykry­to w ostat­nich dniach kil­ka­na­ście zaka­żeń, a ponad 100 osób prze­by­wa w kwa­ran­tan­nie.

Powo­li, ale cały czas spa­da też licz­ba osób hospi­ta­li­zo­wa­nych w szpi­ta­lu jed­no­imien­nym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Obec­nie prze­by­wa tam 50 pacjen­tów, w tym 44 oso­by z potwier­dzo­nym zaka­że­niem, w gru­pie zaka­żo­nych jest jed­no dziec­ko. Resz­ta (6 osób) to pacjen­ci, u któ­rych podej­rze­wa się zaka­że­nie, wśród podej­rza­nych nie ma dzie­ci.

W izo­la­cji domo­wej prze­by­wa­ją 22 oso­by. W kwa­ran­tan­nie prze­by­wa 12 osób, w kwa­ran­tan­nie w związ­ku z prze­kro­cze­niem gra­ni­cy prze­by­wa 109 osób. Czte­ry oso­by obję­te są nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting