Grupa Azoty z największą sprzedażą w historii

Przychody po trzech kwartałach są rekordowe w historii Grupy. Dobrze radzi sobie także kędzierzyńska spółka, która wypracowała zysk na poziomie 41 mln zł.

Grupa Azoty opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku. Napawają one sporym optymizmem na przyszłość. Spółka osiągnęła w III kw. 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2 564 mln zł, czyli o 239 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2019 roku są rekordowe w historii Grupy.

Narastająco, w okresie od stycznia do września 2019 roku Grupa wygenerowała 8 666 mln zł przychodów ze sprzedaży, 1 257 mln zł zysku EBITDA i 14,5% marży EBITDA, uzyskując wzrost tych wartości w stosunku do ubiegłego roku o 1 465 mln zł (przychody), 684 mln zł (EBITDA) i 6,6 p. p. (marża EBITDA). Nabyta w listopadzie ubiegłego roku spółka Compo Expert w analizowanym okresie wygenerowała dla Grupy 1 202 mln zł przychodów i 103 mln zł wyniku EBITDA.

W samym III kw. wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 316 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 12,3 %, czyli wyższym o odpowiednio 272 mln zł i 10,4 p. p. niż w III kw. 2018 r. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 83 mln zł wobec straty 127 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 61 mln zł wobec straty 117 mln zł w III kw. 2018 r. Zysk na jedną akcję osiągnięty w III kw. 2019 r. wyniósł 0,60 zł (-1,06 zł rok wcześniej), a narastająco po trzech kwartałach 4,26 zł (0,18 zł rok wcześniej).

– Powodów do satysfakcji dostarczają przede wszystkim wyniki naszego podstawowego segmentu Agro. Stabilizacja w III kw. bieżącego roku cen gazu na najniższym od września 2018 poziomie, a także wyższe ceny nawozów, przełożyły się na wysoką, bo niemal 16-procentową, marżę EBITDA segmentu. Konsekwentnie realizujemy inwestycje strategiczne, pozwalające na optymalizację produkcji i jej zwiększenie w podstawowych segmentach, a także umożliwiające dalszą dywersyfikację przychodów. Jesteśmy blisko finalizacji procesu pozyskiwania finansowania budowy instalacji do produkcji polipropylenu w ramach Projektu „Polimery Police”. Przed kilkoma dniami ruszyła emisja akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police – ocenia dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Dobrze w segmencie nawozy

Segment Nawozy uzyskał w III kw. 2019 przychody w wysokości 1 522 mln zł (w tym 334 mln zł dotyczy Compo Expert) wobec 1 109 mln zł rok wcześniej, osiągając marżę EBITDA w wysokości 12,9%, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża była ujemna (minus 7,6%). W ujęciu narastającym od początku roku segment wygenerował w sumie 5 191 mln zł przychodów (w tym 1 202 mln zł dotyczy Compo Expert) i 15,7% marży EBITDA, czyli wielkości dużo wyższe niż odnotowane przed rokiem (3 426 mln zł przychodów, 0,5% marży EBITDA). Relatywnie wysokie marże w segmencie są wynikiem utrzymywania się w 2019 roku wyższych cen produktów oraz niższych (o ok. 30%) cen gazu ziemnego.

Rynek tworzyw bez większych zmian

III kw. br. to kolejny okres słabszych wyników segmentu. Przychody ze sprzedaży wynosiły 339 mln zł (spadek o 25 mln zł r/r), a marża EBITDA 0,9% (spadek o 7,9 p. p r/r). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 1 129 mln zł (spadek o 65 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 7,4% (spadek o 5,3 p. p. r/r). W ujęciu narastającym ceny głównych surowców pozostawały niższe niż przed rokiem. Ceny kluczowego produktu – poliamidu naturalnego, odpowiedzialnego za 80% przychodów segmentu – były w tym okresie o ok. 8% r/r niższe, jednak wyższy o ok. 6% r/r wolumen sprzedaży przełożył się na zbliżony do ubiegłego roku poziom przychodów na tym produkcie. Rynek tworzyw nie uległ w ostatnich miesiącach znaczącej zmianie i jest wciąż kształtowana przez dużą podaż i niski, choć nieco zwiększający się, popyt (głównie w branży opakowań). Zapotrzebowanie z sektora motoryzacji pozostaje słabe i większość analityków nie oczekuje potencjalnego ożywienia w najbliższym czasie.

Niższe przychody w segmencie chemii

W porównaniu do wyników z ubiegłego roku segment Chemia odnotował w III kw. br. obniżenie przychodów do poziomu 574 mln zł (tj. o 24,0% r/r) przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 3,3 p. p. do poziomu 7,3%. Wolumeny sprzedaży kluczowych produktów segmentu, tj. mocznika technicznego, alkoholi OXO, melaminy i bieli tytanowej, uległy w tym okresie zmniejszeniu, podobnie ich ceny (wyjątkiem – mocznik techniczny). Jedynie NOXy oraz pozostałe roztwory mocznika odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży. Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 2 008 mln zł (obniżenie o 11,5% r/r) i 10,4% (obniżenie o 0,5 p. p. r/r).
– Niekorzystna sytuacja wciąż panuje na rynku tworzyw. Wynika to ze spowolnienia gospodarczego, wojny celnej na linii USA-Chiny i przeciągającego się Brexitu, który jest istotnym czynnikiem niepewności dla gospodarek krajów Unii Europejskiej. Wszystko to wpływa na niski popyt i wysoką podaż poliamidu, a w konsekwencji obniżkę cen i niską marżę segmentu Tworzywa. W perspektywie długoterminowej spodziewamy się jednak ożywienia, a dużą szansę widzimy w rozwoju sektora motoryzacyjnego w kierunku pojazdów elektrycznych – komentuje Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse Grupy Azoty S.A.

Dobre wyniki Grupy Azoty ZAK S.A.

W dobrej kondycji jest kędzierzyńska spółka. W trzecim kwartale 2019 roku Grupa Azoty ZAK S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 41 mln zł (wzrost o 83 mln zł w stosunku do analogicznego kwartału w 2018 r.) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 415 mln zł i wyniku operacyjnym EBITDA w wysokości 79 mln zł. Ponad 50% wartości przychodów spółki wygenerowała sprzedaż nawozów azotowych.

Istotne czynniki, które wpłynęły na dobre wyniki to wzrost sprzedaży nawozów płynnych RSM oraz produktów Grupy RedNOx, poprawa rentowności wszystkich wyrobów, głównie z powodu korzystnej ceny gazu oraz wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu – ZAKsan 33. Produkcja pierwszych ilości wyrobów specjalistycznych wytwarzanych na nowej wielofunkcyjnej instalacji nieftalanowych estrów specjalistycznych również pozytywnie przełożyła się na rezultaty finansowe. Jedynie spadek przetwórstwa produktów segmentu OXO, będący efektem niekorzystnej sytuacji rynkowej wpłynął niekorzystnie na wyniki spółki notując w 2019 roku w tym segmencie marżę EBITDA na poziomie -0,2%.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting