Grupa Azoty z największą sprzedażą w historii

Przy­cho­dy po trzech kwar­ta­łach są rekor­do­we w histo­rii Gru­py. Dobrze radzi sobie tak­że kędzie­rzyń­ska spół­ka, któ­ra wypra­co­wa­ła zysk na pozio­mie 41 mln zł.

Gru­pa Azo­ty opu­bli­ko­wa­ła wyni­ki finan­so­we za trze­ci kwar­tał tego roku. Napa­wa­ją one spo­rym opty­mi­zmem na przy­szłość. Spół­ka osią­gnę­ła w III kw. 2019 roku skon­so­li­do­wa­ne przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 2 564 mln zł, czy­li o 239 mln zł wię­cej niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie 2018 roku. Przy­cho­dy ze sprze­da­ży po trzech kwar­ta­łach 2019 roku są rekor­do­we w histo­rii Gru­py.

Nara­sta­ją­co, w okre­sie od stycz­nia do wrze­śnia 2019 roku Gru­pa wyge­ne­ro­wa­ła 8 666 mln zł przy­cho­dów ze sprze­da­ży, 1 257 mln zł zysku EBITDA i 14,5% mar­ży EBITDA, uzy­sku­jąc wzrost tych war­to­ści w sto­sun­ku do ubie­głe­go roku o 1 465 mln zł (przy­cho­dy), 684 mln zł (EBITDA) i 6,6 p. p. (mar­ża EBITDA). Naby­ta w listo­pa­dzie ubie­głe­go roku spół­ka Com­po Expert w ana­li­zo­wa­nym okre­sie wyge­ne­ro­wa­ła dla Gru­py 1 202 mln zł przy­cho­dów i 103 mln zł wyni­ku EBITDA.

W samym III kw. wynik EBITDA ukształ­to­wał się na pozio­mie 316 mln zł, a mar­ża EBITDA na pozio­mie 12,3 %, czy­li wyż­szym o odpo­wied­nio 272 mln zł i 10,4 p. p. niż w III kw. 2018 r. Zysk przed opo­dat­ko­wa­niem wyniósł 83 mln zł wobec stra­ty 127 mln zł rok wcze­śniej, a zysk net­to 61 mln zł wobec stra­ty 117 mln zł w III kw. 2018 r. Zysk na jed­ną akcję osią­gnię­ty w III kw. 2019 r. wyniósł 0,60 zł (-1,06 zł rok wcze­śniej), a nara­sta­ją­co po trzech kwar­ta­łach 4,26 zł (0,18 zł rok wcze­śniej).

– Powo­dów do satys­fak­cji dostar­cza­ją przede wszyst­kim wyni­ki nasze­go pod­sta­wo­we­go seg­men­tu Agro. Sta­bi­li­za­cja w III kw. bie­żą­ce­go roku cen gazu na naj­niż­szym od wrze­śnia 2018 pozio­mie, a tak­że wyż­sze ceny nawo­zów, prze­ło­ży­ły się na wyso­ką, bo nie­mal 16-pro­cen­to­wą, mar­żę EBITDA seg­men­tu. Kon­se­kwent­nie reali­zu­je­my inwe­sty­cje stra­te­gicz­ne, pozwa­la­ją­ce na opty­ma­li­za­cję pro­duk­cji i jej zwięk­sze­nie w pod­sta­wo­wych seg­men­tach, a tak­że umoż­li­wia­ją­ce dal­szą dywer­sy­fi­ka­cję przy­cho­dów. Jeste­śmy bli­sko fina­li­za­cji pro­ce­su pozy­ski­wa­nia finan­so­wa­nia budo­wy insta­la­cji do pro­duk­cji poli­pro­py­le­nu w ramach Pro­jek­tu „Poli­me­ry Poli­ce”. Przed kil­ko­ma dnia­mi ruszy­ła emi­sja akcji Gru­py Azo­ty Zakła­dy Che­micz­ne Poli­ce – oce­nia dr Woj­ciech War­dac­ki, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty S.A.

Dobrze w seg­men­cie nawo­zy

Seg­ment Nawo­zy uzy­skał w III kw. 2019 przy­cho­dy w wyso­ko­ści 1 522 mln zł (w tym 334 mln zł doty­czy Com­po Expert) wobec 1 109 mln zł rok wcze­śniej, osią­ga­jąc mar­żę EBITDA w wyso­ko­ści 12,9%, pod­czas gdy w porów­ny­wal­nym okre­sie ubie­głe­go roku mar­ża była ujem­na (minus 7,6%). W uję­ciu nara­sta­ją­cym od począt­ku roku seg­ment wyge­ne­ro­wał w sumie 5 191 mln zł przy­cho­dów (w tym 1 202 mln zł doty­czy Com­po Expert) i 15,7% mar­ży EBITDA, czy­li wiel­ko­ści dużo wyż­sze niż odno­to­wa­ne przed rokiem (3 426 mln zł przy­cho­dów, 0,5% mar­ży EBITDA). Rela­tyw­nie wyso­kie mar­że w seg­men­cie są wyni­kiem utrzy­my­wa­nia się w 2019 roku wyż­szych cen pro­duk­tów oraz niż­szych (o ok. 30%) cen gazu ziem­ne­go.

Rynek two­rzyw bez więk­szych zmian

III kw. br. to kolej­ny okres słab­szych wyni­ków seg­men­tu. Przy­cho­dy ze sprze­da­ży wyno­si­ły 339 mln zł (spa­dek o 25 mln zł r/r), a mar­ża EBITDA 0,9% (spa­dek o 7,9 p. p r/r). W uję­ciu nara­sta­ją­cym łącz­ne przy­cho­dy wynio­sły 1 129 mln zł (spa­dek o 65 mln zł r/r), a mar­ża EBITDA ukształ­to­wa­ła się na pozio­mie 7,4% (spa­dek o 5,3 p. p. r/r). W uję­ciu nara­sta­ją­cym ceny głów­nych surow­ców pozo­sta­wa­ły niż­sze niż przed rokiem. Ceny klu­czo­we­go pro­duk­tu – polia­mi­du natu­ral­ne­go, odpo­wie­dzial­ne­go za 80% przy­cho­dów seg­men­tu – były w tym okre­sie o ok. 8% r/r niż­sze, jed­nak wyż­szy o ok. 6% r/r wolu­men sprze­da­ży prze­ło­żył się na zbli­żo­ny do ubie­głe­go roku poziom przy­cho­dów na tym pro­duk­cie. Rynek two­rzyw nie uległ w ostat­nich mie­sią­cach zna­czą­cej zmia­nie i jest wciąż kształ­to­wa­na przez dużą podaż i niski, choć nie­co zwięk­sza­ją­cy się, popyt (głów­nie w bran­ży opa­ko­wań). Zapo­trze­bo­wa­nie z sek­to­ra moto­ry­za­cji pozo­sta­je sła­be i więk­szość ana­li­ty­ków nie ocze­ku­je poten­cjal­ne­go oży­wie­nia w naj­bliż­szym cza­sie.

Niż­sze przy­cho­dy w seg­men­cie che­mii

W porów­na­niu do wyni­ków z ubie­głe­go roku seg­ment Che­mia odno­to­wał w III kw. br. obni­że­nie przy­cho­dów do pozio­mu 574 mln zł (tj. o 24,0% r/r) przy jed­no­cze­snym wzro­ście mar­ży EBITDA o 3,3 p. p. do pozio­mu 7,3%. Wolu­me­ny sprze­da­ży klu­czo­wych pro­duk­tów seg­men­tu, tj. mocz­ni­ka tech­nicz­ne­go, alko­ho­li OXO, mela­mi­ny i bie­li tyta­no­wej, ule­gły w tym okre­sie zmniej­sze­niu, podob­nie ich ceny (wyjąt­kiem – mocz­nik tech­nicz­ny). Jedy­nie NOXy oraz pozo­sta­łe roz­two­ry mocz­ni­ka odno­to­wa­ły wzrost przy­cho­dów ze sprze­da­ży. Nara­sta­ją­co przy­cho­dy i mar­ża EBITDA ukształ­to­wa­ły się na pozio­mie odpo­wied­nio 2 008 mln zł (obni­że­nie o 11,5% r/r) i 10,4% (obni­że­nie o 0,5 p. p. r/r).
– Nie­ko­rzyst­na sytu­acja wciąż panu­je na ryn­ku two­rzyw. Wyni­ka to ze spo­wol­nie­nia gospo­dar­cze­go, woj­ny cel­nej na linii USA-Chi­ny i prze­cią­ga­ją­ce­go się Bre­xi­tu, któ­ry jest istot­nym czyn­ni­kiem nie­pew­no­ści dla gospo­da­rek kra­jów Unii Euro­pej­skiej. Wszyst­ko to wpły­wa na niski popyt i wyso­ką podaż polia­mi­du, a w kon­se­kwen­cji obniż­kę cen i niską mar­żę seg­men­tu Two­rzy­wa. W per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej spo­dzie­wa­my się jed­nak oży­wie­nia, a dużą szan­sę widzi­my w roz­wo­ju sek­to­ra moto­ry­za­cyj­ne­go w kie­run­ku pojaz­dów elek­trycz­nych – komen­tu­je Paweł Łapiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du odpo­wie­dzial­ny za finan­se Gru­py Azo­ty S.A.

Dobre wyni­ki Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

W dobrej kon­dy­cji jest kędzie­rzyń­ska spół­ka. W trze­cim kwar­ta­le 2019 roku Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. wypra­co­wa­ła zysk net­to w wyso­ko­ści 41 mln zł (wzrost o 83 mln zł w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go kwar­ta­łu w 2018 r.) przy przy­cho­dach ze sprze­da­ży na pozio­mie 415 mln zł i wyni­ku ope­ra­cyj­nym EBITDA w wyso­ko­ści 79 mln zł. Ponad 50% war­to­ści przy­cho­dów spół­ki wyge­ne­ro­wa­ła sprze­daż nawo­zów azo­to­wych.

Istot­ne czyn­ni­ki, któ­re wpły­nę­ły na dobre wyni­ki to wzrost sprze­da­ży nawo­zów płyn­nych RSM oraz pro­duk­tów Gru­py Red­NOx, popra­wa ren­tow­no­ści wszyst­kich wyro­bów, głów­nie z powo­du korzyst­nej ceny gazu oraz wpro­wa­dze­nie do sprze­da­ży nowe­go pro­duk­tu – ZAKsan 33. Pro­duk­cja pierw­szych ilo­ści wyro­bów spe­cja­li­stycz­nych wytwa­rza­nych na nowej wie­lo­funk­cyj­nej insta­la­cji nie­fta­la­no­wych estrów spe­cja­li­stycz­nych rów­nież pozy­tyw­nie prze­ło­ży­ła się na rezul­ta­ty finan­so­we. Jedy­nie spa­dek prze­twór­stwa pro­duk­tów seg­men­tu OXO, będą­cy efek­tem nie­ko­rzyst­nej sytu­acji ryn­ko­wej wpły­nął nie­ko­rzyst­nie na wyni­ki spół­ki notu­jąc w 2019 roku w tym seg­men­cie mar­żę EBITDA na pozio­mie -0,2%.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting