Mamy to! Wielki sukces akademii piłkarskiej Chemika

Mło­dzi pił­ka­rze z nasze­go mia­sta wygra­li nie­zwy­kle pre­sti­żo­wy tur­niej fir­mo­wa­ny przez Tau­ron.

W czwar­tek odbył się wiel­ki finał Tau­ron Ener­ge­tycz­ny Junior Cup. W TAURON Are­nie Kra­ków zagra­ły 24 dru­ży­ny. W kate­go­rii rocz­ni­ka 2012 kapi­tal­nie zapre­zen­to­wa­li się mło­dzi pił­ka­rze aka­de­mii pił­kar­skiej Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le.

Naj­pierw fut­bo­li­ści AP Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le poko­na­li zespół Mine­ral­ni Kry­ni­ca Zdrój 3 – 1. Potem zre­mi­so­wa­li z MKS Zabo­rze Zabrze. Następ­nie w zacię­tym spo­tka­niu poko­na­li AS Pro­gres 6 – 4, a następ­nie UKS Hat­trick Głu­cho­ła­zy 3 – 1. W decy­du­ją­cym meczu ogra­li UKKS Kato­wi­ce 2 – 1. Tym samym wygra­li tur­niej.

Nagro­dą za zwy­cię­stwo jest wiel­ki pre­stiż i 15 tysię­cy zło­tych.

- Pie­nią­dze na pew­no prze­zna­czy­my na jakiś obóz spor­to­wy dla naszych nie­sa­mo­wi­cie uzdol­nio­nych dzie­ci — mówi Piotr Nie­wa­dzisz, pre­zes Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le.

Mło­dzi pił­ka­rze mie­li oka­zję poznać mię­dzy inny­mi byłe­go bram­ka­rza repre­zen­ta­cji Pol­ski i Liver­po­olu oraz Realu Madryt Jerze­go Dud­ka, któ­ry popro­wa­dził dla nich roz­grzew­kę. Tau­ron Ener­ge­tycz­ny Junior Cup to jeden z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych tur­nie­jów dla mło­dych pił­ka­rzy w Pol­sce.

W zwy­cię­skim zespo­le wspa­nia­le zapre­zen­to­wa­li się bra­cia Mar­cel i Filip Kon­dra­ciuk. Już nie­dłu­go mają tra­fić na testy do Zagłę­bia Lubin, a mają dopie­ro po… 7 lat.

Tre­ne­ra­mi naszych wybit­nych mło­dych zawod­ni­ków są Szy­mon Jarem­ko i Michał Gniat­kow­ski. Tre­ne­rem tech­nicz­nym Che­mi­ka na zwy­cię­skich zawo­dach był Prze­my­sław Węgier.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting