Za kilka dni otwarcie nowego skateparku

Obiekt przy alei Jana Paw­ła Ii został grun­to­wa­nie zmo­der­ni­zo­wa­ny. Nie­dłu­go podob­ne ram­py zosta­ną zamon­to­wa­ne tak­że w Koź­lu.

Ska­te­park w Śród­mie­ściu — zda­niem wie­lu miesz­kań­ców — był inwe­sty­cyj­nym strza­łem w dzie­siąt­kę. Od wie­lu lat dostar­czał spo­ro zaba­wy i roz­ryw­ki set­kom mło­dych osób. Nie­daw­no wła­dze mia­sta zde­cy­do­wa­ły o jego prze­bu­do­wie, aby mógł jesz­cze lepiej i dłu­żej słu­żyć kędzie­rzy­nia­nom. Pra­ce wła­śnie się zakoń­czy­ły.

- Nowe prze­szko­dy przy al. Jana Paw­ła II (fun­box z grind­bo­xem, railem, boxem oraz jump­bo­xem) zosta­ły wyko­na­ne spe­cjal­ną meto­dą wyle­wa­nia beto­nu, któ­ra gwa­ran­tu­je rów­ną nawierzch­nię, wyjąt­ko­wą trwa­łość kon­struk­cji, dosko­na­łą przy­czep­ność i bez­pie­czeń­stwo użyt­kow­ni­ków — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la Sabi­ny Nowo­siel­skiej. — Odby­ły się już odbio­ry tech­nicz­ne, wchła­nia się jesz­cze koniecz­ny impre­gnat. Na pierw­sze testy na desko­rol­kach zapra­sza­my zatem od przy­szłe­go czwart­ku (12.11). Nie­wy­klu­czo­ne, że w przy­szłym roku plac roz­ryw­ki wzbo­ga­ci się o kolej­ną prze­szko­dę.

Kolej­ny ska­te­park w mie­ście zacznie powsta­wać w sąsiedz­twie orli­ka przy ul. Skar­bo­wej w Koź­lu. Taką decy­zję pod­ję­li miesz­kań­cy w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go. W tym tygo­dniu nastą­pi­ło prze­ka­za­nie pla­cu budo­wy. W ramach pierw­sze­go eta­pu inwe­sty­cji zosta­nie wyko­na­na część spe­cjal­ne­go pod­ło­ża oraz jed­na prze­szko­da. Pro­jekt zakła­da roz­bu­do­wę koziel­skie­go ska­te­par­ku w kolej­nych latach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting