Wodne oKKo i miejska pływalnia ruszą od przyszłego tygodnia. Ale z ograniczeniami

W Azo­tach na razie czyn­ne będą tyl­ko niec­ki wewnętrz­ne. Część urzą­dzeń i saun będzie wyłą­czo­na.

Moż­li­wość otwie­ra­nia pły­wal­ni i base­nów rząd wpro­wa­dził od 6 wrze­śnia. Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu dał sobie kil­ka dni wię­cej na odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie obiek­tów. Cho­dzi m.in. o napeł­nie­nie wodą oraz uzy­ska­nie nie­zbęd­nych zezwo­leń od sane­pi­du.

- Wod­ne Okko będzie otwar­te od 15 czerw­ca, podob­nie jak pły­wal­nia — infor­mu­je Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Base­ny zewnętrz­ne na Wod­nym oKKu od 22 czerw­ca będą otwar­te. Gro­ta sol­na i sau­ny na razie nie będą w ogó­le otwie­ra­ne.

- Wszel­kie atrak­cji typu fon­tan­ny etc. będą ze wzglę­du na obostrze­nia nie­czyn­ne — doda­je Piotr Pęka­la. — Base­ny będą tyl­ko do pły­wa­nia. Licz­ba osób któ­re będą mogły prze­by­wać jed­no­cze­śnie będzie dopie­ro usta­la­na z GIS ale nale­ży liczyć się z restryk­cja­mi w tym wzglę­dzie.

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting